Zahtjev za ocjenu usklađenosti Zakona o državnoj službi u Brčko distriktu BiH sa odredbama Zakona o radu Brčko distrikta BiH

Zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH Suad Burić uputio zahtjev Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH

Zastupnik u Skupštini Brčko distrikta BiH Suad Burić uputio je danas Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH zahtjev za usklađenost Zakona o državnoj službi u Brčko distriktu BiH sa odredbama Zakona o radu Brčko distrikta BiH.

Zahtjev prenosimo u cjelosti:

Zahtjev za ocjenu usklađenosti Zakona o državnoj službi u Brčko distriktu BiH sa odredbama Zakona o radu Brčko distrikta BiH

Temeljem člana 2., člana 11. i člana 14., Zakona o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko Distrikta BiH podnosim ovaj zahtjev Apelacionom sudu Brčko Distrikta BiH da ocijeni da li je Zakon o državnoj službi Brčko distrikta BiH u skladu sa Zakonom o radu Brčko Distrikta BiH.
Članom 12. Zakona o radu Brčko distrikta BiH (Objavljeno u ‘Sl. glasniku Brčko Distrikta’, br. 19 od 17 jula 2006, 19/07, 25/08, 20/13, 31/14, 1/15) propisano je da se Ugovor o radu može zaključiti na određeno i neodređeno vrijeme.

Članom 109. istog Zakona propisano je i da se može zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova uz ispunjavanje svih zakonskih pretpostavki navedenih u ovom članku za zaključenje takvog ugovora, odnosno da su privremeni i povremeni poslovi utvrđeni u zakonu, podzakonskom aktu, kolektivnom ugovoru ili pravilniku o radu; da ne predstavljaju poslove za koje se zaključuje ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom; ne traju duže od 90 dana u toku kalendarske godine. Propisano je i da Ugovor iz stava 1 ovog člana sadrži odredbe o poslu radi čijeg se izvršenja zaključuje ugovor, rokove za otpočinjanje i izvršenje posla, uslove i način njegovog izvršenja, kao i o visini, roku i načinu isplate nagrade za izvršeni posao. Kao i da pored prava na naknadu za izvršeni posao, izvršilac posla po ugovoru, ukoliko posao obavlja u radnim prostorijama poslodavca, ima pravo i na osiguranje za slučaj povrede na radu.

U Brčko distriktu BiH na snazi su i u primjeni oba entitetska zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Oba ova zakona propisuju da je osiguranik između ostalog i lice koje u skladu sa zakonom obavlja privremene i povremene propise.

Zakon o državnoj službi u Brčko Distriktu BiH propisivao je u članu 46. Rad na određeno vrijeme, a stavom 4. istog člana bilo je previđeno da izuzetno, rad u organima javne uprave može se, uz saglasnost Vlade, zasnovati u vidu angažovanja izvršioca za privremene i povremene poslove u slučaju ispunjavanja obaveza iz nadležnosti organa javne uprave za koje ne postoje predviđena radna mjesta.

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10), Skupština Brčko distrikta BiH, na 6. redovnoj sjednici održanoj 22. februara 2017. godine, usvaja ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE. Predmetnim Zakonom briše se stav 4. u članu 46. Rad na određeno vrijeme, odnosno ukida se upošljavanje lica temeljem ugovora o privremenim i povremenim poslovima, a uvodi se novi član 46a (Posebni poslovi) (1) U organima javne uprave, uz saglasnost Vlade, mogu se angažovati lica radi obavljanja posebnih poslova. (2) Posebni poslovi iz stava 1 ovog člana su poslovi koji se obavljaju radi ispunjavanja obaveza iz nadležnosti organa javne uprave za koje nisu predviđena radna mjesta. (3) Angažovanje lica iz stava 1 ovog člana traje dok postoji potreba za obavljanjem tih poslova, ali ne duže od jedne godine. (4) Način angažovanja lica iz stava 1 ovog člana, naknada za obavljanje posebnih poslova, kao i forma i sadržaj ugovora o obavljanju posebnih poslova propisuju se Pravilnikom o radu.

Dakle, Skupština Brčko distrikta BiH ovim izmjenama, Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, koji je kao takav propisan i Zakonom o radu, zamjenjuje deifinicijski i suštinski istim ali nazivom različitim Ugovorom o posebnim poslovima. Ovim se zapravo uvodi jedan novi oblik radnog odnosa, odnosno radni odnos temeljem Ugovora o posebnim poslovima, koji Vlada Brčko distrikta BiH koristi kako bi upošljavala lica odjavljujući ih sa evidencije nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH a istovremeno ih ne prijavljujući kao osiguranike i za njih ne uplaćuje penzijsko i zdravstveno osiguranje iako entitetski Zakoni o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuju da su i lica zaposlena temeljem ugovora o privremenim i povremenim poslovima osiguranici u smislu ovih zakona. Osim toga Vlada Brčko distrikta BiH koristi ovaj Ugovor o posebnim poslovima, koji kao takav ne poznaje niti jedan drugi propis o radu u Bosni i Hercegovini a niti uporedno pravo, kako bi lica angažovala prostim i jednostavnim donošenjem odluke o njihovom angažmanu bez provođenja bilo kakve konkursne procedure i bez davanja mogućnosti svim licima koja ispunjavaju uvjete da apliciraju na radno mjesto.

Dakle radi se o očitom neslaganju propisa, odnosno Zakona o radu Brčko distrikta BiH koji propisuje Ugovor o privremenim i povremenim poslovima i Zakona o državnoj službi u Brčko Distriktu BiH koji isti ovakav ugovor normira drugačije predvidjevši ga suštinski isto ali i dajući mu drugi naziv upravo da bi se izbjeglo plaćanje obveza iz radnog odnosa za uposlenike ovako uposlene, te i izbjegavanje konkursnih i drugih procedura prilikom odabira lica koja će biti uposlena temeljem ugovora o posebnim poslovima.

U vezi sa tim, članom 13. Statuta Brčko distrikta BiH propisano je i da posebno, svako ima pravo pristupa svim javnim institucijama i objektima u Distriktu; pravo da se slobodno kreće i određuje svoje mjesto prebivališta, poslovanja ili rada na cijeloj teritoriji Distrikta; pravo da kupuje i prodaje pokretnu i nepokretnu imovinu u skladu sa zakonom. Sva lica na teritoriji Distrikta uživaju prava i slobode koje su im date Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Ta prava i slobode će imati veću pravnu snagu u odnosu na svaki zakon koji je u suprotnosti s Konvencijom. Sve institucije Distrikta će poštovati ta prava i slobode. Sudovi Distrikta će sprovoditi ta prava i slobode u skladu s postupcima koji su predviđeni zakonima Distrikta. Kada se bave predmetima koji se odnose na optužbe u vezi s kršenjem tih prava i sloboda, sudovi Distrikta uzimaju u obzir precedentno pravo Evropskog suda za ljudska prava.

Radi svega navedenog, predlažemo da Apelacioni sud Brčko distrikta BiH donese presudu kojom se utvrđuje da Zakon o državnoj službi u Brčko Distriktu BiH u članu 46a kojim je propisan Ugovor o posebnim poslovima nije u skladu sa Zakonom o radu Brčko distrikta BiH kao niti sa Statutmo Brčko distrikta BiH, jer propisuje drastično manja prava za uposlenike uposlene temeljem ovog ugovora nego li to predviđa Zakon o radu Brčko distrikta BiH, a osim toga krši i temeljne odredbe Statuta Brčko distrikta BiH o jednakom pravu na rad svih stanovnika Brčko distrikta BiH koje je kao što to i Statut navodi zagarantovano i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Posebno napominjemo da je ova nezakonita odredba koja propisuje Ugovor o posebnim poslovima, rezultirala masovnim angažovanjem lica u institucije Brčko distrikta BiH gdje je prema posljednjim podacima angažovano oko 1.000,00 osoba. Apelacioni sud kao čuvar zakonitosti jedini može stati u kraj ovakvom nezakonitom ponašanju ukidanjem pomenute odredbe i potpunom eliminacijom ovih „izmišljenih“ ugovora koji u Brčko distriktu BiH simuliraju radni odnos.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.