Dr Sanjin Saračević, nosilac liste SDP BiH Novi Grad Sarajevo

Strategija za mlade ima posebno mjesto u Izbornom programu SDP Novi Grad Sarajevo

U okviru programa SDP Novi Grad za predstojeće izbore posebna pažnja je posvećena mladim ljudima. Činjenica da na području naše opštine živi oko 23.000 mladih ljudi je dovoljan osnov da kreiramo i provedemo adekvatnu politiku koja bi tretirala potrebe te populacije. S toga je, pitanje mladih u programu SDP Novi Grad Sarajevo i naše kandidatkinje za načelnicu Edite Sulejmanović, dobilo svoje zasebno mjesto.

Mladi najčešće imaju potrebu za informacijama o mogućnostima pri zapošljavanju i obrazovanju, te mogućnostima za provođenje slobodnog vremena. Pored televizije kao najčešćeg kanala, za informacije mladi najčešće koriste internet. Prateći savremene trendove komunikacije opštinu Novi Grad Sarajevo želimo učiniti ambijentom najviših standarda.

U cilju kvalitetnog informisanja mladih u sferi omladinske politike kao jedna od prvih aktivnosti jeste formiranje Centra za mlade koji bi bio otvoren za sve mlade ljude bez izuzetaka. Mladi ljudi će imati mogućnost da sudjeluju, na odgovarajući način, u različitim oblicima omladinskog informativnog rada, na lokalnom, regionalnom, državnom i međunarodnom nivou. To, između ostalog, uključuje: identifikaciju potreba, pripremanje i obradu informacija, upravljanje i evaluaciju informativnih servisa i projekata te aktivnosti vršnjačkih grupa.

Kako bi mladi bili u mogućnosti provesti svoje kreativne ideje iz oblasti kulture u djelo, mi u SDP-u ćemo podržati provođenje novih ideja iz oblasti kulture i pružiti podršku kreativnim omladinskim inicijativama koje imaju cilj ispunjavanje slobodnog vremena mladih kvalitetnim i kreativnim sadržajima, formulisanim kroz projekte koji se vremenom mogu pokazati samoodrživim.

Pošast današnjice, nažalost nije zaobišla ni naše podneblje. Tako se danas susrećemo sa činjenicom da sve veći broj mladih ljudi konzumira alkohol, cigarete pa čak i drogu. Djelovanje na lokalnom nivou sa ciljem prevencije i smanjenja broja mladih koji imaju poroke mora biti jedan od važnih projekata kojem moramo ozbiljno pristupiti. S toga, projekti koji će doprinijeti ostvarenju takvog cilja ne smiju biti zanemareni.

Jedan od značajnih prioriteta svakako će biti stipendiranje učenika i studenata. Smatrajući opravdanim ovakav vid podrške mladima, mi u SDP-u želimo povećati sredstva koja se izdvajaju za stipendiranje, kako bi što veći broj učenika i studenata mogli biti stipendisti Opštine Novi Grad Sarajevo.

Nevladin sektor uz patronat lokalne zajednice u mnogome može pomoći omladinskoj aktivaciji, doprinijeti razvoju omladinskog aktivizma te stepenu informisanosti i načinu unapređenja stanja omladinske politike. Određena saradnja između Opštine i lokalnih nevladinih udruženja postoji, ali u narednom periodu je treba unaprijediti, te projekte namijenjeni mladima podržati i pomoći u njihovoj realizaciji.

 

Nekoliko naših projekata sa čijom će se realizacijom krenuti već od samog početka mandata su:

 • Otvaranje Centra za mlade u kojem bi se obavljalo redovno informisanje i savjetovanje mladih od strane stručnih osoba. Centar bi obavljao i usluge savjetovanja i edukacije (pravni savjeti, prava mladih, porodično savjetovalište, seksualno i reproduktivno zdravlje, socijalna zaštita, profesionalna orijentacija, narkomanija, evropski omladinski programi, nalaženje smještaja, pomoć mladim sa posebnim potrebama, pomoć pri kreiranju omladinske organizacije, učenje stranih jezika, informatičko opismenjavanje i instruktivna nastava);
 • Revitalizacija „Park šume Mojmilo” i ski staze. Danas potpuno devastiran i zapušten. Projekat koji će velikim dijelom upotpuniti rekreativni i sportski sadržaj (sankalište, ski-staza, eko-kuća, šetnica, tubing staza, adrenalinski park i sl.) Kao takav bi bio od posebnog interesovanja za mlađu populaciju;
 • Sanacija parkova i igrališta do nivoa zadovoljenja osnovnih standarda sigurnosti. Nedavna analiza je pokazala da apsolutno sva igrališta u opštini ne zadovoljavaju minimalne standarde sigurnosti;
 • Kontinuiranost projekata u oblasti zdravstvene zaštite omladine sa ciljem prevencije zloupotrebe opojnih droga. Kreiranje projekata i kampanja za prevenciju i smanjenje broja mladih koji imaju poroke. Podrška ovakvim projektima na lokalnom nivou imala bi za cilj edukaciju mladih o štetnosti poroka i njihovo uključivanje u programe zdravog života;
 • Povećanje broja psihologa u osnovnim školama po principu jedna škola – jedan psiholog;
 • Sufinansiranje angažovanja medicinskog osoblja (logopeda i defektologa) u osnovnim školama u cilju preventivnog djelovanja i smanjenja broja djece sa smetnjama u ranom rastu i razvoju;
 • Jačati promociju kulturnih i sportskih dešavanja. Smatramo potrebnim dodatno promovirati kulturna i sportska dešavanja sa ciljem šire informiranosti i uključivanja u ista mladih osoba sa područja opštine. Poseban naglasak je na manifestaciju Novogradski dani koji primarno moraju biti u službi afirmacije i podrške mladim ljudima uključenim u kulturna i sportska dešavanja na području Novog Grada;
 • U sklopu Centra za razvoj biznisa i Informatičkog centra organizovati edukacije mladih za aktivno i pasivno traženje posla. Ovakve edukacije u značajnoj mjeri bi pomogle mladim ljudima za što bolju pripremu prilikom zapošljavanja, a uključivao bi programe kao što su pisanje CV-a i pripreme za usmeni razgovor prilikom zapošljavanja;
 • Stipendiranje učenika i studenata. Zadržati i shodno budžetskim mogućnostima povećati iznos sredstava namijenjenih za stipendiranje, kako bi što veći broj đaka i studenata bio u prilici koristiti stipendiju;
 • Obavezne radionice za inkluziju romske djece u svakodnevne društvene aktivnosti;
 • Poticaj za mlade poduzetnike. Iznajmljivanje poslovnog prostora za mlade poduzetnike po cijeni 1 KM / 1m2);
 • Pokrivenost Novog Grada Sarajevo Wi-Fi mrežom;
 • Finansijska podrška bračim parovima sa problemom neplodnosti kroz finansijsku podršku u procesu vantjelesne oplodnje.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.