SDP BiH

SDP BiH je moderna politička organizacija lijeve političke orijentacije, stranka rada i stvaralaštva, stranka radnika i radno ovisne populacije – organizacija autohtonih, konstitutivnih naroda (i nacionalnih manjina) i građana koji razvijaju i njeguju vrijednosti socijalne države i civilnog društva, odnosno, riječ je o političkoj stranci koja u središte svoje akcije stavlja promociju zaposlenosti, pojedinačnog i kolektivnog prosperiteta, koja svima omogućuje da realizuju svoje potencijale, koja će se permanentno i dosljedno boriti protiv isključivosti i siromaštva, te koja će uskladiti i pomiriti materijalni napredak sa zaštitom životne okoline i ljudskom odgovornošću prema budućim generacijama, ali i uspostaviti socijalni položaj radnih slojeva društva koji omogućuje njihov bitan utjecaj na socijalne i političke tokove u društvu.

SDP BiH nastala je i razvijala se na temelju evropske i bosanskohercegovačke socijaldemokratije, radničkog i seljačkog pokreta, na poukama i porukama Narodnooslobodilačkog antifašističkog rada (1941.-1945.), pozitivnim vrednotama socijalnog razvitka nakon Drugog svjetskog rata, na osnovama reformističko-demokratskog iskoraka Saveza komunista i Saveza reformskih snaga Bosne i Hercegovine, potkraj osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, ka višestranačju – političkoj i ekonomskoj demokratiji.

SDP BiH svoje korijene vezuje za Socijaldemokratsku stranku BiH, osnovanu 1909. godine, kao “izraz političkih potreba radničke klase” i pokušaj da se prevlada mononacionalni karakter političkog organiziranja i međunacionalnog polariziranja i konfrontiranja. Socijaldemokratska partija je svoj kontinuitet nastavila i u procesu borbe za očuvanje zajedničkog života, političkog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti BiH (1992.-1995.), a i nakon toga u okvirima provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i borbe za uspostavu demokratskog društva i države na osnovama socijalne pravde i ravnopravnosti, solidarnosti i odgovornosti prema drugima.

U socijalnom pogledu, Socijaldemokratska partija BiH artikulira i politički podržava interese onih koji žive prvenstveno od vlastitog rada, znanja i sposobnosti. To je široka lepeza različitih slojeva, od radnika i seljaka, preko poduzetnika i naučnika do humanističke inteligencije. SDP BiH podržava razvoj privatnog poduzetništva i odbacuje ultraljevičarsku dogmu o privatnoj svojini. Privatna inicijativa, uz adekvatnu poreznu i finansijsku politiku i socijalne funkcije države, nužan je i racionalan oblik razvoja materijalne osnove bosanskohercegovačkog društva. SDP BiH će se svesrdno zalagati da u svojoj političkoj misiji u kontekstu socijalne demokratije artikulira, adekvatno i dosljedno izrazi interese sindikata, iskazane u njihovim zahtjevima za ekonomskom demokratijom i socijalnom pravdom.

Teorijsko utemeljenje Socijaldemokratske partije BiH je u širokom spektru filozofskih i naučnih pravaca i škola humanističke i emancipatorske orijentacije, računajući u to i ono najvrednije u socijaldemokratskoj i marksističkoj misli. Sve ono što širi prostore ljudske slobode, pravde i solidarnosti i što predstavlja civilizacijske vrijednosti čovječanstva, čini osnovu i sastavni dio programskog identiteta i političke prakse. Protivimo se svođenju demokratskog socijalizma i borbe za njegov razvitak na samo jedan način mišljenja, na samo jednu ideologiju, na samo jednu klasu i na samo jednu istinu.

S obzirom na tradiciju socijaldemokratije i opće stanje u bosanskohercegovačkom društvu, politička orijentacija SDP BiH, kao partije ljevice, predstavlja najadekvatniji izraz koji iskazuje karakter i trenutne tendencije SDP BiH za vrijeme koje dolazi. Na tim osnovama, SDP BiH u prvom redu utvrđuje svoje univerzalne i trajne vrednote kojih se nikada neće odreći. Riječ je o životnoj sigurnosti, socijalnoj pravdi i ravnopravnosti, solidarnosti i odgovornosti, slobodi i jednakim šansama svih.

Uspostavljanje demokratskog socijalizma, čiju okosnicu čine emancipacija čovjeka od svih vidova političke i ekonomske potčinjenosti i otuđenja i stvaranje uvjeta da idealni slobode, jednakosti, demokratije i solidarnosti budu osnova cjelokupnog uređenja bosanskohercegovačkog društva i međusobnih odnosa njegovih članova, te da se svakom pojedincu pruži šansa za život dostojan čovjeka. To pretpostavlja da se klasne protivrječnosti, putem razvoja demokratije i izgradnjom pluralističkih svojskih odnosa, ublažavaju i vode ka humanijem i pravednijem društvu i restruktuiranju odnosa u pravcu socijalne pravde i jednakosti.

To je vizija nove BiH, BiH u kojoj je – nasuprot dejtonskoj BiH i naraslim nacionalističkim tendencijama koje prate i vode ka disoluciji BiH – građanin okosnica i osnovni politički subjekt, oslobođen svih vidova ekonomske i političke potčinjenosti, u kojoj su građanska prava i slobode na nivou evropskih i svjetskih standarda, i gdje svaki pojedinac ima šansu za život dostojan čovjeka. U državi BiH nosioci suvereniteta su građani, a narodi jednakopravni i konstitutivni i kao kolektiviteti učestvuju u strukturi vlasti. Suverenitet građana i jednakopravnost naroda garantira politički poredak u BiH zasnovan na višepartijskoj parlamentarnoj demokratiji, Ustavom definiranim principima proporcionalnosti, pariteta i konsenzusa. BiH treba biti decentralizirana država sa visokim stepenom regionalne i lokalne samouprave, inspirirana evropskim konceptom regionalizacije.

SDP BiH je multietnička partija koja djeluje i ima svoje organizacije na području cijele Bosne i Hercegovine. Trenutno SDP BiH ima oko 50.000 članova. Od vremena uvođenja političkog pluralizma, SDP BiH je parlamentarna partija i ima svoje zastupnike u zakonodavnim organima vlasti, i to na svim nivoima organizovanja političke vlasti.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.