Zenica

Press konferencija KO SDP BiH ZDK

U svom izlaganju Trifunović je predstavio rad i postupanje ministarstva u okvirima resornih nadležnosti obrazovanja i nauke, kulture i sporta kao i saobraćajne edukacije, u periodu od preuzimanja povjerenog mandata do decembra mjeseca 2013. godine

Slika

Danas je  u sjedištu KO SDP BiH ZDK održana press konferencija KO SDP BIH ZDK, na kojoj je  na temu „Stanje u obrazovanju i kulturi ZDK, šta je zatečeno, šta  je učinjeno,  koji su problemi   i kako ih riješiti“ govorio   Mirko  Trifunović, potpredsjednik  KO SDP BiH ZDK  i ministar  obrazovanja, nauke kulture i sporta ZDK.

U svom izlaganju Trifunović je predstavio rad i postupanje ministarstva u okvirima resornih nadležnosti obrazovanja i nauke, kulture i sporta kao i saobraćajne edukacije, u periodu od preuzimanja povjerenog mandata do decembra mjeseca 2013. godine .

OBLAST OBRAZOVANJA i NAUKE:

Kada je riječ o predškolstvu kao prvom stupnju obrazovanja, navešćemo da su tokom školske 2012/2013. godine, (uprkos teškim recesijskim okolnostima), uz pomoć „UNICEF“-a u BiH, pokrenute aktivnosti na praktičnoj implementaciji obaveznog dijela predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od 150 sati, na području naše nadležnosti, i to za svu djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, a koja prethodno nisu bila obuhvaćena predškolskim odgojem i obrazovanjem. Ovaj dio aktivnosti je uspješno planiran i proveden u skladu sa važećim zakonskim odredbama, čime je naš kanton održao lidersku poziciju u segmentu dosljednog provođenja zakosnkih odredbi i ostalih podzakonskih propisa kojima se uređuje oblast predškolskog odgoja i obrazovanja u F BiH.

Također u segmentu osnovnog/srednjeg obrazovanja i odgoja, pored svih redovnih aktivnosti na servisiranju potreba i zahtjeva osnovnih i srednjih škola kao javnih obrazovnih ustanova u državnoj svojini, želimo napomenuti posebne aktivnosti na donošenju novih Kriterija o načinu bodovanja kandidata na upražnjena radna mjesta u našim školama u kojima su aktivno učestvovali naši socijalni partneri-obrazovni sindikati, aktivi direktora osnovnih/srednjih škola, asocijacije prosvjetnih radnika ZDK-a, ali i Ministarstvo za boračka pitanja koje je u dijelu svojih nadležnosti koordiniralo predstavnike boračkih udruženja, tako da smo uspješno okončali sve pripreme za donošenje i realizaciju istih u praksi, a što je na radnom okruglom stolu održanom dana 20.11. 2013. godine, u organizaciji Misije „OSCE“-a –Terenski ured u Zenici, ocijenjeno kao najbolji primjer dobre obrazovne prakse na području F BiH. S tim u vezi ističemo da je i prema ocjeni Misije „OSCE“-a u BiH, kaoja je supervizor obrazovnih reformi, naš kanton ocijenjen kao lider u pogledu donošenja i primjene važećeg obrazovnog zakonodavstva na svom području rada i djelovanja. Pri tome se posebno misli na procedure izbora i imenovanja menadžemnta škola, (direktora i školskih odbora), koji je u dobroj mjeri decentralizovan i depolitiziran, iako Vlada Kantona kao ovlašteni predstavnik osnivača, ima značajnu nadzornu i konačnu ulogu u svim procedurama koje neposredno provode škole kao pojedinačni pravni subjekti. Stoga i želimo naglasiti činjenicu da su istovjetne ocjene dali i obrazovni sindikati kao naši socijalni partneri sa kojima smo uspjeli održati neposredne kontakte i saradnju po svim bitnim pitanjima, primjerice, primjeni Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška koji smo također zajednički usaglasili i primjenili u obrazovnoj praksi. Pored toga uspješno smo okončali procedure oko usvajanja Inicijativa za imjene i dopune obrazovnih zakona o osnovnoj/srednjoj školi, koje su usmjerene ka daljnjim procesima depolitizacije obrazovanja, riješili pitanje nesmetanog funkscionisanja i rada administrativno-pravno objedinjene i multietničke Osnovne škole u Novom Šeheru, nakon prelaska dijela učenika u školu u Ponijevu u općini Žepče, te pripremili prijedlog Zakona o prijenosu nadležnosti nad obrazovanjem na općinu Usora, a sve prema Odluci OV Usora, i Ustavom garantiranih prava takve lokalne zajednice. Također smo u skladu sa Programom rada, prema Vladi i Skupštini Kantona uputili Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih. Kada je riječ o ostalim aktivnostima, ističemo da s obzirom da cijenimo da su interesi u obrazovanju, svih naših učenika gotovo identični, te da sveukupna obrazovna reforma, između ostaloga, podrazumijeva i svaku vrstu horizontalne i vertikalne mobilnosti, odnosno neposrednog uključivanja naših srednjoškolaca u sve aktivne procese unutar školske zajednice, opredijelili smo se za potpisivanje zajedničkog memoranduma, kojim smo načelno uredili sve principe buduće saradnje. Pri tome, nismo zanemarili ni druge relevantne učesnike poput Komisije za mlade Skupštine Kantona, Aktive direktora naših škola, kao i NVO sektor-asocijacije građana, koje u svom fokusu aktivnosti imaju obrazovna prava. Na taj način, našim učenicima smo otvorili mogućnosti da neposredno učestvuju u radu različitih kantonalnih organa i kantonalnih institucija, prate realizaciju dogovorenih aktivnosti, i predlažu provođenje konkretne kampanje I dalje želimo znati”, “Dan – D”, ili pojedinačne projekte poput seminara sa direktorima škole na temu “Saradnja učenika i profesora”, i slično.    

Dakle, saradnju sa Mrežom vijeća učenika, definisali smo kao javnu politiku našeg ministarstva iinstitucija Zeničko-dobojskog kantona, upravo sa željom da iste približimo našim učenicima, i da zajednički odgovorimo svim iskušenjima i izazovima vremena. Pri tome smo uvjereni da ćemo zajedno, biti aktivni kreatori ukupnog društvenog prostora koji ne samo da dijelimo, nego smo i odgovorni za njegovu budućnost. Zato i naglašavamo da smo potpisanim memorandumom, preuzeli jednako, i prava i obaveze, što je ujedno i najveća vrijednost ili zaloga za vrijeme koje dolazi.

U segmentu visokog obrazovanja, pored aktivno učešpća u pripremi i realizaciji procedura izbora i imenovanja rektora i Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, pripremili smo i uputili u proceduru adekvatne prijedloge za izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o JU Univerzitet u Zenici kao njegovom osnivačkom aktu, a sve sa ciljem poboljšanja rada ove visokoškolske ustanove u narednom periodu. Također smo uspješno rješvali i sva druga pitanja iz segmenta zaštite studentskog standarda, (smještaj studenata u steudenstske domove i dodjela jednokatnih bespovratnih pomoći redovnim studentima), te dodjelu sredstava za pomoć u izradi magistarskih i doktorskih disertacija.   Napominjemo da smo sve naprijed navedene aktivnosti realizovali sa nepopunjenim upražnjenim radnim mjestima u organu državne službe nastalim zbog penzionisanja, dobrovoljnog istupanja iz državne službe, kao i drugim objektivnim okolnostima, a koje su ukupno dovele do odliva stručnih kadrova. Međutim, internom preraspodjelom poslova i zadataka, neposrednim uvidom i kontroloim nad procesima rada i postupanja, uspjeli smo okončati započete poslove u skladu sa zakonskim rokovima.  

 

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.