Zekerijah Osmić za Onasu

Oružane snage BiH su najodgovorniji i najdisciplinovaniji dio našeg društva

Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić u intervjuu za Agenciju ONASA, između ostalog, govori o podmlađivanju Oružanih snaga (OS) BiH, saradnji s EUFOR-om, rješavanju pitanja viškova naoružanja, mirovnim misijama u kojima učestvuje OS BiH

Slika

ONASA: U novembru ove godine otvoren je javni konkurs Ministarstva odbrane (MO) BiH za prijem kandidata u profesionalnu  vojnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga (OS) BiH. Koliki je značaj mladih oficira u OS BiH, te koliko kandidata OS BiH planiraju primiti?
       
OSMIĆ: Projekat odabira, obuke i prijema mladih oficira u Oružane snage (OS) BiH realizuje se, u saradnji sa sa Ministarstvom odbrane Ujedinjenog Kraljevstva (UK), Ambasadom UK u BiH i podrške NATO štaba u Sarajevu, s ciljem otpočinjanja vlastitog odabira i obuke diplomanata direktno iz građanstva, primjenjujući najbolja iskustva vojske UK u našim uslovima.
Polovinom decembra OS BiH će primiti prvu generaciju od 29 mladih oficira iz građanstva u početnom činu potporučnik, koji su nakon procesa odabira završili jedanaestomjesečnu obuku, te će potpisati prve profesionalne ugovore u OS BiH.
U novembru je objavljen drugi Javni konkurs za prijem i odabir kandidata na oficirsku obuku iz građanstva. Plan nam je da izvršimo odabir 37 kandidata, a do danas je stiglo ukupno 297 prijava, ne računajući one koji pristižu putem pošte, te očekujemo da će sa njima ovaj broj biti znatno veći.

ONASA: Na koji se način vrši odabir kandidata?

OSMIĆ: Proces selekcije kandiadata, po savjetu naših mentora iz UK, uključuje ocjenu valjanosti aplikacije na konkurs, psiho-fizičke provjere individualnih i kolektivnih sposobnosti, opštih i jezičkih znanja i vještina, te sigurnosne i zdravstvene provjere.
Očekujemo da će implementacija ovog projekta omogućiti Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH da na najbolji način preuzmu i uspostave vlastiti model odabira i obuke budućih mladih oficira OS BiH.

ONASA: Koliko je saradnja sa EUFOR-om značajna za OS BiH, te šta ona konkretno podrazumijeva?

 OSMIĆ: Odluka o aktiviranju dodatne misije EUFOR-a, a koja podrazumijeva podršku OS BiH u izgradnji kapaciteta obuke, odnosno osiguranje vojno-stručne i tehničke pomoći i podrške OS BiH kroz trening, monitoring, mentorstvo, asistenciju i savjetovanje u području izgradnje operativnih sposobnosti i obuke snaga s ciljem dostizanja samoodrživih kapaciteta koje će biti usklađeni sa međunarodnim standardima, donesena je u januaru 2010. godine.
Odjel za obuku i izgradnju kapaciteta (CBTT) EUFOR razvio je koncept obuke i izgradnje kapaciteta u OS BiH koji slijedi tzv. horizontalni i vertikalni pravac djelovanja.
Horizontalni podrazumijeva individualnu i kolektivnu obuku i mentorisanje jedinica OS BiH na taktičkom nivou u skladu sa prioritetima OS BiH.
Vertikalni pravac djelovanja podrazumijeva savjetničke timove, odnosno Pridružene timove za obuku (ETT), koji su sastavljeni od viših oficira EUFOR-a, te su raspoređeni u sastav svih nivoa komandi OS BiH.
Krajnji cilj obuke koju EUFOR pruža OS BiH je pomoć u postizanju jakih i samoodrživih struktura obuke i odgovarajućih štabnih mehanizama, koji će omogućiti OS BiH da imaju osoblje koje je obučeno i osposobljeno u skladu sa međunarodnim standardima, sposobno da učestvuje u operacijama podrške miru.

ONASA: Da li je EUFOR sa OS BiH izvodio konkretne akcije?

OSMIĆ: OS BiH i EUFOR su u prethodnim godinama realizovale zajedničke vojne vježbe koje su u fokusu imale trening usmjeren na realizaciju zadataka iz Operacija podrške miru.
Kao posljedica katastrofalnih poplava koje su zahvatile teritoriju BiH, a u skladu sa zadatakom iz Zakona o odbrani "Pružanje pomoći civilnim strukturama u slučaju elementarnih i drugih nepogoda i nesreća", te Odlukom ministra odbrane BiH, umjesto vojne vježbe, u periodu od 7. do 20. juna izvedena je vježba sa konkretnim zadacima podrške civilnim strukturama vlasti na područjima pogođenim poplavama. Radilo se na konkretnim projektima pomoći u 29 bh. opština.

ONASA: Viškovi naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava i dalje predstavljaju veliki problem u BiH. Koliko intenzivno OS BiH rade na njihovom uništavanju, te dokle je stigao taj proces?

OSMIĆ: Formiranjem Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (MiMS) u julu 2013. godine, čija je svrha efikasnije, brže i transparentnije rješavanje viškova naoružanja i MiMS koja su pod kontrolom OS BiH, učinjen je veliki napredak u ovoj oblasti.
Imlementacijom projekta EXPLODE, koji su pokrenuli Ministarstvo odbrane  i OS BiH u saradnji sa Evropskom unijom (EU), Misijom OSCE u BiH i UNDP, uništeno je oko 1.000 tona MiMES, čime je ukupna količina smanjena na 16.000 tona, dok još imamo i 40.000 komada naoružanja. Planirano je da se viškovi riješe do 2020. godine.
Također, implementacijom projekta SECUP kontinuirano se poboljšavaju uslovi skladištenja MiMES, a samim time i stepen sigurnosti, što i jeste naš primarni cilj.
Istovremeno se vriši i popis naoružanja i MiMES, te njihovo razvrstavanje na niskorizične i visokorizične. Na jednoj od četiri lokacije skladištenja "Grabežu" taj posao je okončan, gdje je od ukupne količine inspektovanih viškova, 1.182 tone,  29 posto bilo visoko rizično i već je uništeno.  
Ono što je posebno važno za ovaj proces je da imamo 21 obučenog inspektora za kontrolno-tehničke preglede uskladištenog MiMES-a, te činjenica da smo otpočeli vlastitu obuku našeg osoblja za poslove inspektovanja, što u znatnoj mjeri povećava i ubrzava poslove inspekcije.
Očekujemo da do 31. decembra naredne godine završimo ovaj sveobuhvatan popis, a samim tim i kompletiramo bazu podataka o stanju naoružanja, MiMES u OS BiH.

ONASA: U kojim međunarodnim mirovnim misijama su do sada učestovovali pripadnici OS BiH, te u kojima planirate učestvovati?

OSMIĆ: Prije svega moram izraziti zadovoljstvo što su svi pripadnici OS BiH koji su bili u misijama, izvršili svoju misiju uspješno, a što je najvažnije vratili su se živi i zdravi svojim domovima. Učešćem u misijama stekli su bogato iskustvo koje će koristiti za unapređenje rada odbrambenih institucija u predstojećem periodu i najbolji su promotori BiH.
OS BiH učestvovale su u NATO vođenoj misiji ISAF u Afganisatanu sa Pješadijskom jedinicom od 45 pripadnika, a trenutno se osam štabnih oficira nalazi na sjeveru Afganistana, te mirovnim misijama Ujedinjenih nacija MONUSCO u Kongu sa pet pripadnika, te MINUSMA u Maliju sa dva pripadnika.
Trenutno se vrše pripreme za slanje Pješadijske jedinice od 45 pripadnika u misiju Odlučna podrška u Kabul u 2015. godini, sa zadatkom osiguranja Komande misije. Naši pripadnici neće izlaziti iz baze na izvršenje drugih zadataka. Također, priprema se i zamjena osam štabnih oficira na sjeveru Afganistana.
       
ONASA: Da li ste zadovoljni dosadašnjom reformom sistema odbrane u BiH?

OSMIĆ: Dosadašnji tok odbrambene reforme u BiH polučio je rezultatom da su odbrambene strukture jedan od najboljih aspekata funkcionisanja državnih tijela u BiH. Zahvaljujući zakonskim rješenjima u oblasti odbrane, OS BiH su svakako najodgovorniji i najdisciplinovaniji dio našeg društva. Od osnivanja do danas OS BiH su se razvile u respektabilnu vojnu silu, prepoznatljivu u regionu i svijetu.
Naši pripadnici su profesionalizmom, naporima i posvećenosti našoj državi, pokazale i dokazale da su nezamjenljiv partner građanima i civilnim strukturuma u reagovanju na prirodne i druge nesreće, u operacijama deminiranja, inžinjerijskih radova, izvođenju operacija medicinskih evakuacija, kao i afirmaciji BiH na međunarodnom planu.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.