Slađan Ilić

Napušteni rudnici predstavljaju značajan resurs budućeg privrednog razvoja

Slađan Ilić, delegat Socijaldemokratske partije BiH u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, uputio je inicijativu za donošenje Zakona o postupanju sa neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova.

Kako se navodi u ovoj incijativi, nekretnine u vlasništvu Federacije, kantona, gradova ili općina i javnih preduzeća, predstavljaju značajan resurs i uvjet budućeg privrednog razvoja, te ih treba racionalno koristiti.

„Nažalost, jedan značajan dio građevinskog zemljišta i zgrada (kao značajnog resursa) unutar bivših rudničkih kompleksa je neiskorišten, a radi se o nekretninama koje se mogu staviti brzo u funkciju. Naime, nakon što prestanu rudarski radovi, odnosno okonča ekspolatacija rude, zemljište na kome su se nalazili rudnici i dalje ostaje degradirano, dok objekti koji su korišteni od strane rudarskih kompanija i insfrastruktura bivaju napušteni i izloženi svakodnevnom propadanju. Navedeni objekti imaju priključak na struju, vodu i energente, a u u njihovoj blizini se nalaze izgrađene ceste, neki imaju i željezničku komunikaciju. Dakle, radi se o dragocjenim resursima i svaki poduzetnik, koji ima mogućnost zaposliti radnu snagu u startu ima potrebne tehničke preduvjete, te se ne mora izlagati dodatnim troškovima. Ukoliko bi se navedene nekretnine stavile u funkciju, time bi se potencijalno otvorila vrata za rješavanje problema nezaposlenosti, ali i javna imovina zaštitila od propadanja.

Imajući u vidu važeću zakonsku regulativu iz ove oblasti, prvenstveno Zakon o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 66/13 i 100/13), Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 67/05) i podzakonske akte donesene na osnovu navedenih zakona, ovaj cilj je gotovo nemoguće postići, zbog strogih zakonskih procedura, koji predviđaju da se sva javna imovina (što se odnosi na napuštenu i degradiranu) može prenijeti na treće lice (pa i radi novih zapošljavanja), isključivo putem javne licitacije i po tržišnoj cijeni.

Iako smatram, da su u većini slučajeva ovakva zakonska rješenja društveno opravdana i prihvatljiva, predlažem da se donese „lex specialis“ Zakon tj. Zakona o postupanju sa neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova, koji bi se odnosio samo na rješavanje pitanja statusa napuštenih nekretnina i rudarske infrastrukture, po okončanju ekspolatacije rude tj. nakon što resorno federalno Ministarstvo energetike industrije i rudarstva donese rješenje o potpunoj i trajnoj obustavi ekspolatacije u smislu člana 42. Zakona o rudarsvu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 56/13).

Takve nekretnine bi trebalo prenijeti u vlasništvo lokalnih zajednica (gradova i općina), na čijem području se nalaze u svrhu organiziranja privredne aktivnosti, koja će omogućiti nova zapošljavanja. Dakle, lokalna zajednica bi uz primjenu instituta prijenosa prava vlasništva uspostave prava građenja na zemljištu ili dodjele pod zakup nekretnina (izgrađenih objekata), dalje omogućila iskorištavanje navedenih nekretnina za odvijanje privrednih aktivnosti i u svrhu novog zapošljavanja.

Očekujemo podršku i proaktivno djelovanje Vlade i Parlamenta FBiH, na realizaciji ove inicijative. Grad Tuzla već nekoliko godina pokušava dobiti nekretnine (zemljište i zgrade) bivšeg rudnika “Bukinje” na korištenje od Vlade FBIH, pozivajući se na raniji pozitivan primjer takve saradnje, Naime, Odlukom Vlade FBiH ovaj rudnik je izuzet od privatizacije i zadržan je u vlasništvu FBiH kao dio državne imovine u Rudnicima „Kreka“ u Tuzli, koji se odnosi na kompleks objekata i zemljišta bivšeg rudnika “Lipnica“. Istom Odlukom data je saglasnost Rudnicima „Kreka“ u Tuzli, za prijenos prava korištenja na ovoj imovini, na Općinu/Grad Tuzla, bez naknade, na period od 15 godina, za realizaciju projekta osnivanja Razvojno poduzetničkog centra-Inkubator “Lipnica“.

Na osnovu ove Odluke, a potom i Odluke Upravnog odbora Rudnika „Kreka“, od 21.10.2003.godine, Rudnici „Kreka“ i Općina/Grad Tuzla, zaključili su 09.01.2004. godine, Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi prenosa prava korištenja predmetnih nekretnina. Ovaj primjer saradnje se pokazao vrlo uspješnim. Svi bitni pokazatelji, te ocjene i mišljenja relevantnih organa i institucija, pokazuju da je Razvojno-poduzetnički centar u Lipnici primjer jedne od najuspješnijih poslovnih zona u ovom regionu, koja je nastala aktivnom ulogom i partnerstvom lokalne zajednice sa drugim relevantnim akterima u procesu lokalnog ekonomskog razvoja. To se vidi iz podataka da je u dosadašnjem periodu kroz Razvojno poduzetnički centar prošlo preko 50 privrednih subjekata, sa preko 500 zaposlenih radnika. U odnosu na raspoložive i upotrebljive kapacitete, u RPC-u je stalno prisutno između 27 i 30 firmi, što predstavlja kontinuiranu, skoro 100 posto, iskorištenost kapaciteta. Smatram, da bi ovaj model mogao biti primijenjen i u drugim slučajevima“, navodi se u Ilićevoj inicijativi.

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.