Inicijativa za utrošak sredstava od prodaje poslovnog prostora

Predmet: Inicijativa za donošenje Odluke o utrošku sredstava ostvarenih prodajom poslovnog prostora
„Amine“; dostavlja se
U skladu sa članom 149 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica podnosimo Inicijativu za donošenje Odluke o utrošku sredstava ostvarenih prodajom poslovnog prostora „Amine“ , na način da se iz sredstava naplaćenih prodajom poslovnog prostora „Amine“, izvrši uplata doprinosa i poreza za radnike preduzeća „Amina“ d.j.l. Jablanica.

Obrazloženje:
– Preduzeće Amina d.j.l. registrovano je i otpočelo sa radom krajem 1995.godine, koje je do tada poslovalo kao organizacioni dio preduzeća „Zlatka Vuković“ iz Mostara. Osnivač preduzeća „Amina d.j.l. je Općina Jablanica. U periodu od osnivanja preduzeća do prestanka rada doprinosi iz i na plaću nisu uplaćivani , kao ni većina preostalih obaveza prema državi i fondovima. Preduzeće je prestalo sa radom 1998.godine.Veliki broj radnica i radnika je samoinicijativno napustio preduzeće, jedan dio je i umro, dok se veliki broj i danas vodi kao zaposlen u preduzeću Amina d.j.l. Jablanica. Veliki je iznos obaveza prema radnicima ostao neuplaćen.
Kako je Općina Jablanica osnivač preduzeća, kao i činjenice da od osnivanja preduzeća, obaveze prema radnicima i državi nisu uredno uplaćivane, predlažemo da se donese Odluke o utrošku sredstava ostvarenih prodajom poslovnog prostora „Amine“ , na način da se iz sredstava naplaćenih prodajom poslovnog prostora „Amine“, izvrši uplata doprinosa za PIO i eventualno neizmirenih poreza za radnike preduzeća „Amina“ d.j.l. Jablanica, za period do kada je preduzeće radilo i poslovalo.
Sredstva od prodaje poslovnog prostora Amine nisu planirana u Budžetu Općine Jablanica za 2017.godinu, te je prije donošenja predložene Odluke potrebno izvršiti Izmjene i dopune Budžeta Općine Jablanica za 2017.godinu i u isti ugraditi i način utroška sredstava naplaćenih prodajom poslovnog prostora Amine.
Donošenjem predložene Odluke o utrošku sredstava ostvarenih prodajom poslovnog prostora „Amine“, kao i potrebnim Izmjenama i dopunama Budžeta Općine Jablanica za 2017.godinu, stvoriće se preduslovi za ispravku nepravde prema radnicama i radnicima preduzeća „Amina“ d.j.l. Jablanica, koji ne rade od 1998.godine, da osnivač uplati neuplaćene doprinose za PIO i eventualno neizmirene obaveze prema porezima radnika-ljudi koji su ne svojom krivicom ostali bez posla.Veoma bitno je napomenuti i činjenicu da je veliki broj tih ljudi odavno mogao biti penzionisan, ali ne mogu zbog dugova preduzeća Amina“ d.j.l. Jablanica, što je samo jedan detalj društvene opravdanosti podnošenja i realizacije predmetne Inicijative.
Opravdanost ove inicijative je višestruka. Prvo, jer je to jedino pošteno prema ovim ljudima pošto im je onemogućeno da svoja potraživanje naplate iz imovine preduzeća, koja je knjižena na osnivača, Općinu Jablanica; drugo, jer je Općina Jablanica kao osnivač aktivno učestvovala u upravljanju ovim preduzećem na način da je imenovala odnosno predlagala direktora i Upravni odbor, pa snosi dio krivice za poslovanje preduzeća i treće, jer je osnivač supsidijarno odgovoran za obaveze preduzeća.

Prilikom odlučivanja o ovoj inicijativi ne smijemo izgubiti iz vida njihove zasluge u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata, kada su ljudi i sva sredstva preduzeća stavljena u funkciju odbrane Bosne i Hercegovine. Čitav period rata radnice i radnici preduzeća radili za potrebe vojske i policije, besplatno.

Za realizaciju predložene Odluke nisu potrebna nova finansijska sredstva, neće dodatno opteretiti Budžet Općine Jablanica, niti će imati negativan uticaj na bilo koji projekat planiran strateškim dokumentima Općine Jablanica, nego samo utrošak sredstava ostvarenih prodajom poslovnog prostora „Amine“.

Veoma bitno je napomenuti da ne postoje nikakve zakonske prepreke za donošenje i realizaciju predložene Odluke o utrošku sredstava ostvarenih prodajom poslovnog prostora „Amine“.

Predsjednik Kluba vijećnika
OO SDP Jablanica
Ismet Lulić

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite AtlasuSocijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Adresa: Alipašina 41
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (33) 563 900
Fax: +387 (33) 563 901

Služba za odnose s javnošću:

Telefon: +387 (33) 563 941 ; 563 917
e-mail: informisanje@sdp.ba

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.