Benjamina Londrc

Benjamina Londrc rođena je 1991. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2013. godine, gdje je i magistrirala godinu dana kasnije na temu „Pravni položaj jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine“. Doktorski studij upisala je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, smjer Historija države i prava. Prijavila je doktorsku tezu iz Rimskog prava na temu „Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu“. Kolegica Londrc, ukoliko završi i odbrani doktorsku tezu u planiranom roku, postat će najmlađi doktor pravnih nauka u Bosni i Hercegovini, što je svakako njen veliki uspjeh, ali i ponos naše institucije.
Pored prava, veoma je zainteresovana i za historiju, te je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu – Odsjek za historiju sa temom diplomskog rada: „Analiza Gajevih Institucija“.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku zaposlena je na poziciji asistenta od akademske 2014/15. godine pri historijskopravnoj katedri na predmetima Institucije rimskog prava I, Institucije rimskog prava II, Državno-pravni razvitak BiH, Komparativna pravna historija i Moderne pravne kodifikacije. Nakon završetka master studija promovisana je u titulu višeg asistenta na istim predmetima.

Pored angažmana u naučnonastavnom procesu na Fakultetu, kolegica Londrc obnaša i niz administrativnih funkcija kao što su Zamjenik urednika Zbornika radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, Voditelj odbora za kvalitet Pravnog fakulteta itd.

Tokom angažmana na Pravnom fakultetu, učestvovala je na velikom broju domaćih i međunarodnih konferencija na kojima je prezentovala svoje naučne radove od kojih treba istaknuti:
– Naučni skup Historija države i prava BiH- izazovi i perspektive (Povodom 50. godina naučnog i publicističkog rada prof. dr. Mustafe Imamovića), 28-30. novembar 2014. godine, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. Naziv rada: Bojkot Jevreja u Bosanskogercegovačkim gradovima 1925. godine,
– Međunarodna naučna konferencija „Čuvajmo mir, pamtimo stradanja i genocid, Srebrenica 1995- 2015″, 30.5.2015., Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Naziv rada: 1. Ius in bello- historijskopravni aspekt prava u ratu, 2. Pisanje printanih i drugih medija o ratu i genocidu u Srebrenici,
– Naučna konferencija: „Urbani razvoj Bosne i Hercegovine u stoljeću rata 1914 – 2014″, Institut za Istoriju, Sarajevo, 1.-3.10.2015. Naziv rada: Da li je ratno razaranje gradova zločin genocida?,
– Međunarodna naučno-stručna konferencija: “Usklađivanje zakonodavstva sa acquis-em”, Internacionalni Burch univerzitet i Direkcija za evropske integracije, 16.12.2015., Naziv rada: Zaštita ljudskih prava kroz prizmu Povelje Evropske Unije o temeljnim pravima,
– Druga međunarodna konferencija “EU Integration and Balkan Countries”, Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, 17-20. maj, 2016. Naslov rada: Regulae iuris u presudama Evropskog suda za ljudska prava,
– Međunarodna naučna konferencija “The study and the teaching of Roman law and Roman legal tradition at the beginning of XXI century”, Sofia, Bugarska, 14.10.2016. Naslov rada: Roman civil process- autograph from an unknown author found in the National Archive of Bosnia and Herzegovina,
– Međunarodni simpozijum “The Heritage of the First World War: Representations and Reinterpretations”, Sarajevo, 5-8. 10. 2016. Naslov rada: Rudolf Zistler – Defence Attorney at the Trial of Perpetrators and Participants of the Sarajevo Assassination in 1914.
Pored mnogobrojnih naučnih radova, članaka, recenzija, prikaza i sl. posebno treba istaknuti i njenu prvu objavljenu knjigu „Pravni položaj Jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine“, koju je objavila 2016. godine u saradnji sa Udrženjem „Hagada“ Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu