Abel Baltić

Dr sci Abel Baltić rođen je i završio osnovno obrazovanje u Prijepolju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2004. godine. Zvanje doktora porodične/obiteljske medicine stiče 2005. godine položivši ispit pred komisijom Federalnog ministarstva zdravlja Federacije BiH. Specijalizaciju iz interne medicine završava 2012. godine položivši stručni ispit za specijalistu interne medicine, a 2014. godine magistrira na Univerzitetu u Sarajevu na temu „Efekti programirane fizičke aktivnosti na hemodinamiku kod periferne arterijske bolesti donjih ekstremiteta“.

Doktorsku disertaciju „Fizičko vježbanje u terapiji gojaznosti kod osoba oboljelih od periferne arterijske bolesti“ odbranio je u maju 2018. godine na Univerzitetu u Novom Sadu.

Autor je više originalnih istraživačkih članaka koje publikuje u nekoliko svjetski priznatih časopisa i registruje se veliki broj čitanja i citiranja tih istraživačkih radova. Aktivno je učestvovao na više od 20 svjetskih kongresa publikujući više od 30 konferencijskih radova kao autor i kao koautor.

Prvo zaposlenje dr Baltić ostvaruje 2004. godine na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCU Sarajevo, a odmah zatim u Domu zdravlja “Dr Isak Samokovlija” u Goraždu gdje radi skoro pune tri godine. Specijalizaciju iz Interne medicine dobija i specijalizira kao uposlenik Klinike za vaskularne bolesti KCU Sarajevo gdje radi punih deset godina. Inspirisan patologijom koju tu upoznaje usko se opredjeljuje liječenju ateroskleroze i njenih posljedica i prevenciji i liječenju kardiovaskularnih oboljenja. Od decembra 2015. godine zaposlenik je JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo gdje pored rada sa pacijentima (u kojem i najviše uživa) obavlja i dužnost direktora Specijalističko konsultativne djelatnosti.

Radeći kao stručni saradnik iz prakse na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu upoznaje i aktivno proučava značaj zdravih životnih stilova u očuvanju zdravlja, kako fizičkog tako i mentalnog. Članstvom u Medicinskoj komisiji Olimpijskog Komiteta Bosne i Hercegovine trudi se dati lični doprinos promociji i očuvanju zdravlja kao i postizanju što boljih sportskih rezultata.

Član je Evropskog udruženja kardiologa (ESC) – radne grupe za primarnu i sekundarnu prevenciju kardiovaskularnih oboljenja, Američkog kardiološkog koledža (ACC), Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine i član Radne grupe za liječenje hipertenzije Udruženja kardiologa Srbije. Član je i Upravnog odbora Udruženja za multidisciplinarni pristup tretmanu dijabetesa i drugih endokrinoloških oboljenja Bosne i Hercegovine (UMDEKS).


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu