Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju  FBiH

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Parlament Federacije  BiH

Predstavnički dom

Klub zastupnika SDP

 

Zastupnički dom

n/r Edin Mušić, predsjedavajući

VLADA FEDERACIJE BIH

n/r Fadil Novalić, premijer

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I

SOCIJALNE POLITIKE

 

 

PREDMET: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju  FBiH

 

Poštovani,

 

Na osnovu člana 11. i 163. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao predlagač, dostavljamo Vam tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju  FBiH (,,Službene novine FBiH,,broj: 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06 i 4/09), radi razmatranja i usvajanja po skraćenom postupku.

 

S poštovanjem,

 

Sarajevo, 09.02.2017. godine

 

 

KLUB PREDSTAVNIKA SDP

 

 

 

PRIJEDLOG

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKO INVALIDSKOM OSIGURANJU FbiH

 

 

Član 1.

U članu 137. u stavu 2. broj ˝2015˝ zamjenjuje se riječima ˝do stupanja na snagu novog Zakona o PIO FBiH˝ .

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu i primjenjuje se od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

I – USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

 

Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u poglavlju III član 2. pod b) i članu 3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Prema navedenim odredbama predviđena je zajednička nadležnost federalne vlasti i kantona u oblasti socijalne politike, s tim da:

– federalna vlast ima pravo utvrđivati politiku i donositi zakone koji se tiču ove nadležnosti (član III 3 stav 3.);

– kantoni imaju pravo utvrđivati politiku i provoditi zakone (član III 3. stav 4.);

– saglasno potrebama nadležnosti u oblasti socijalne politike ostvaruju se od strane kantona koordinirano od federalne vlasti (član III 3. stav 1.), pri čemu federalna vlast uzima u obzir različite situacije u pojedinim kantonima i potrebu za fleksibilnošću u provođenju (član III 3. stav 3.)

 

Prema odredbama člana IV A 20. (1) d) Ustava Federacije, Parlament Federacije nadležan je za donošenje zakona o vršenju funkcija federalne vlasti.

 

 

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

 

Članom 137. stav 2. Zakona o PIO FBiH (,,Službene novine FBiH,,broj: 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06 i 4/09) propisano je da osiguranik moze steći pravo na starosnu penziju i prije navršenih godina života propisanih u stavu 1. ovog člana, odnosno u članu 30. ovog zakona, kad navrši 55 godina života i 30 godina penzijskog staža (žena), odnosno 60 godina života i 35 godina penzijskog staža (muskarac), ali najduže do 31. decembra 2015. godine.

Pomenuta odredba važečeg Zakona prestala je da važi 31.12.2015. godine, a novim Prijedlogom Zakona o PIO članovima 140. i 141.  propisana je izuzetna prijevremena penzija i utvrđeni su uslovi za ostvarivanje prava počev od 2016. godine.

Obzirom da je član 137. stav 2 važečeg Zakona prestao da važi prije 13 mjeseci, a novi Zakon još nije usvojen, nastao je pravni vakuum, jer osiguranici koji su stekli uslove za izuzetnu prijevremenu penziju zbog neusvajanja novog Zakona ne mogu podnijeti zahtjev za penzionisanje iako su ispunili uslove za penzionisanje u 2016. godini.

Prihvatanjem produženja roka primjene odredbe stava 2. člana 137. osiguranicima koji su u protekloj godini ispunili uslove omogućili bi da podnesu zahtjev za penzionisanje i blagovremeno ostvare svoja prava.

Obzirom da se ne radi o složenim izmjenama i dopunama Zakona predlažemo da se isti razmatra po skraćenom postupku.

 

 

III – FINANSIJSKA SREDSTVA

 

Za provođenje ovog Zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, jer i novi Prijedlog Zakona o prijevremenoj penziji sadži odredbe kojima su definisani uslovi ostvarivanja prava na prijevremenu penziju.

 

Socijaldemokratski stav!

A B D E F H I K M N O P R S T
  • Posts not found
U V Z

SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu