SDP BiH Ilidža

Vakcinacija je mjera osiguranja prava na zdravlje

U vezi sa, već duže vremena, prisutnim dilemama da li ili ne vakcinisati dijete, sinoć je u organizaciji Foruma žena OO SDP BiH Ilidža, u sali MZ Ilidža-Centar, održan Okrugli sto na temu: “Vakcinacija-pravo na zdravlje ili pravo na izbor“, sa kojeg je odaslana jasna i ohrabrujuća poruka svima kojih se problem dotiče, a koja je u najboljem interesu djeteta i društva u cjelini: „Vakcinacija je mjera osiguranja prava na zdravlje.“

Naime, nakon što je, dr.Enisa Mulalić, specijalista pedijatar, upoznala prisutne sa stanjem i negativnim tendencijama kretanja zaraznih bolesti u BiH i susjednim zemljama, sa posebnim osvrtom na ilidžansku lokalnu zajednicu, različitim, u javnosti prisutnim, pogledima zdravstvenih radnika i roditelja na imunizaciju kao mjeru prevencije i zaštite od zaraznih bolesti, izloženosti timova koji provode program obavezne imunizacije /vakcinacije, brojnim medijskim antivakcinalnim dezinformacijama i agresivnim aktivnostima, u prvom redu putem interneta, čime se dodatno zbunjuju roditelji u pogledu donošenja odluke o vakcinaciji djece, te o mogučim negativnim posljedicama nevakcinisanja za pojedince i čitavo društvo, uslijedili su odgovori na brojna postavljena pitanja i iznošenje mišljenja prisutnih, te predlaganje mogućih pravaca djelovanja za prevazilaženje prisutnih problema i vraćanje povjerenja roditelja i staratelja i sigurnost sistema imunizacije/vakcinacije.

Između ostalog, učesnici Okruglog stola su izrazili zabrinutost što je posljednjih godina, evidentna tendencija širenja zaraznih bolesti u zemljama niskog ekonomskog standarda, sa
nestabilnom političkom situacijom i veoma rizičnim higijensko epidemiološkim uslovima života (česte redukcije vode, aerozagađenje, poplave, neadekvatni životni uslovi, česte
migracije i putovanja u druga rizična područja itd.), kao što je Bosna i Hercegovina, ali smatraju da odgovornost za stanje i tendencije koje su dovele do pada kolektivnog imuniteta ispod standarda Svjetske zdravsvene organizacije (95%), na područjima svih nivoa vlasti i u BiH u cjelini, prije svega snosi država, a ne isključivo roditelji i staratelji, kakva je percepcija stvorena u javnosti.

Učesnici Okruglog stola smatraju da svi nivoi zakonodavne vlasti (Parlament Federacije BiH, skupštine kantona i općinska vijeća), trebaju održati tematske sjednice o provođenju imunizacije /vakcinacije, na svom području, kao mjere osiguranja prava na zdravlje građana, te na taj način potvrditi postojanje političke volje i spremnosti da se suoče sa prisutnim tendencijama i opasnostima koje mogu nastati daljnjim stihijnim pogoršanjem stanja, koje može imati za posljedicu pojavu davno zaboravljenih bolesti kao što su:male boginje, zaušnjaci, dječija paraliza, difterija i dr.

Kako je tendencija pada kolektivnog imuniteta jedan od indikatora dostupnosti primarne zdravstvene zaštite i procjene kapaciteta zdravstvenog sistema za osiguranje ostvarivanja prava na zdravlje, ukazano je na potrebu detaljnijeg sagledavanja ovog problema u okviru predstojeće reforme zdravstvenog sistema.Država mora osigurati pristup imunizaciji svakom licu, koje podliježe obaveznoj imunizaciji, brez obzira na moralna, kulturna, religijska i druga ubjeđenja i bez bilo čijeg pitanja i odobrenja, osim u slučajevima utvrđenih kontraindikacija, u skladu sa odgovarajućim propisom.

Slažući se sa ocjenom da je vakcinacija mjera osiguranja prava na zdravlje, učesnici su ukazali da je neophodna daleko veća međusobna saradnja i komunikacija svih učesnika u sistemu provođenja imunizacije, na detaljnom upoznavanju sa mogućim općim i posebnim kontraindikacijama zbog kojih se vakcinacija privremeno ili trajno ne može odobriti.

Nadalje, učesnici Okruglog stola su ukazali da Federacija BiH još uvijek nije uskladila Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u Federaciji BiH (Služ. Novine F BiH, broj 29/05),
sa standardima Evropske socijalne povelje, koju je BiH ratifikovala u septembru 2008.godine, čime se obavezala da će radi djelotvornog korišćenja prava na zaštitu zdravlja, samostalno ili u suradnji sa javnim i privatnim organizacijama poduzimati mjere da se u najvećoj mjeri uklone slučajevi lošeg zdravlja, da će osigurati savjetodavne ili obrazovne mogućnosti za promoviranje zdravlja i poticanja individualne odgovornosti u pitanjima zdravlja, te spriječavati u najvećoj mogućoj mjeri, epidemije, endemične i druge bolesti, kao i nezgode.

Također je ukazano da Federacija BiH još uvijek nije, u skladu sa ćlanom 11. Konvencije UN o pravu djeteta, osigurala pravo djeteteta na uživanje najvišeg ostvarivog zdravstvenog standarda, te da u tom pravcu nije poduzela sve potrebne mjere. Između ostalog, radi se o mjerama obezbjeđenja pružanja potrebne medicinske pomoći i zdravstvene zaštite svoj djeci sa naglaskom na razvoj primarne zdravstvene zaštite, omogućavanju da svi segmenti društva, a posebno roditelji i djeca, budu informisani i da razvijaju preventivnu zdravstvenu zaštitu, savetovanje roditelja, obrazovanje i usluge za planiranje porodice. S prednjim u vezi, potrebno je pokrenuti odgovarajuće inicijative i postupke za usaglaćšavanje domaćih propisa sa međunarodnim konvencijama.

Na osnovu navedenih domaćih i međunarodnih propisa proističe pravo djeteta na vakcinaciju i zaštitu od bolesti, a obaveza je države – zdravstvenog sistema, društva i roditelja, da mu tu zaštitu pruže. Ta zaštita podrazumeva najbolju moguću njegu djeteta i zaštitu od bolesti, dostupnost svih vakcina i zdravstvenih radnika da tu vakcinu daju, stav je učesnika u razgvoru. Smatraju da jedinice lokalne samouprave – općine, kantoni i Federacija, zdravstvene ustanove, zavodi zdravstvenog osiguranja, nositelji privatne prakse, privredna društava i druga pravna i fizička lica (škole, vrtiće, roditelje, staratelje i dr.), više nego do sada, u međusobnoj interakciji, moraju poduzimati mjere na osiguranju najvišeg zdravstvenog standarda djeteta i odgovornije se odnositi prema obavezi osiguranja kontinuirane zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, te osigurati efikasnije mehanizme provođenja Zakona, Pravilnika o načinu provedbe obvezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti i Naredbe o programu obavezne imunizacije stanovništva od zaraznih bolesti.

Nadalje, država mora planirati dovoljna sredstva za blagovremenu nabavku kvalitetnih vakcina za svu djecu koja podliježu obaveznoj imunizaciji, te za nabavku kvalitetne opreme za čuvanje vakcina, te za edukaciju medicinskog kadra koji se angažuju, ili se planiraju angažovati na provođenju kontinuirane imunizacije/vakcinacije. Roditeljima se mora osigurati puno povjerenje u bezbjednost i neškodljivost imunizacije /vakcinacije i pravo na dobijanje svih informacija od izabranog pedijatra u vezi sa imunizacijom/vakcinacijom, mišljenje je učesnika u razgovoru. Ogromna je uloga elektronskih i printanih medija, kao i korisnika društvenih mreža, NVO i drugih udruženja, kako na jačanju senzibiliteta i svijesti o značaju imunizacije/vakcinacije za osiguranje zdravlja pojedinaca i društva, tako i na pravovremenom demantiranju svih naučno neutemeljenih i zlonamjernih informacija pojedinaca i lobističkih grupa, istaknuto je na kraju održanog skupa.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu