Forum seniora SDP BiH

Pod plaštom udovoljavanja zahtjevima penzionera, SDA i HDZ riješili svoje nesuglasice

Pod plaštom udovoljavanja zahtjevima penzionera istaknutih na protestnom skupu 25.oktobra, krije se rješavanje trogodišnjeg neslaganja SDA i HDZ oko vrijednosti općeg boda, rečeno je na današnjoj sjednici Predsjedništva Foruma seniora Socijaldemokratske partije BiH.

Opći bod je ključni element određivanja visine prava penzionera u budućnosti i ukupnih troškova sistema, a sve ostale izmjene, u odnosu na dva ranija zakonska prijedloga koja su propala u parlamentarnoj proceduri, upravo zbog neslaganja oko visine općeg boda, su kozmetičke i neutemeljene na egzaktnim ekonomskim i finansijskim projekcijama, koje mogu dovesti do boljeg materijalnog položaja sadašnjih i budućih penzionera, te finansijske konsolidacije Fonda PIO.

Forum seniora SDP BiH poziva sadašnje penzionere i one koji će to biti u budućnosti, da nam se pridruže u traženju rješenja i oblikovanju penzione politike na principima jednakosti, pravde i solidarnosti.

Nema dileme, potpuno je jasno da je u protekle dvije godine, parlamentarnoj većini u Federaciji, bilo najvažnije stvoriti utisak javnosti o postojanju međusobnih harmoničnih odnosa i kreiranje javnog mnijenja za dobijanje povjerenja na narednim Općim izborima, dok je kreiranju održivog penzionog i invalidskog sistema mira, u cilju očuvanja socijalnog mira, pristupila metodom stavljanja u izgled ostvarivanje prava u doglednom vremenu.„ako bude mogućnosti“i odgovoronost  za dalju sudbinu zakona, prebacila na Parlament.

Naime, dan prije održavanja impozantnog skupa dostojanstvenih ljudi koji žive ispod, ili na granici linije siromaštva, federalna Vlada je održala „posebnu“ sjednicu na kojoj je po treći put utvrdila prijedlog „novog“ zakona o PIO, a koji je na sam dan protesta, nakon upoznavanja delegacije Saveza udruženja penzionera, o prihvatljivosti njihovih zahtjeva, upućen u parlamentarnu proceduru na usvajanje prema hitnom postupku. Inače, zakon je, prema Reformskoj agendi, trebao biti usvojem do konca 2015. godine.

Izjava premijera Novalića da je bio „dan rezervisan za zakon o PIO„ i da je Vlada time okončala dvogodišnji rad, da se radi o najmodernijem i najnaprednijem zakonu od svih u regiji, dovoljno govori koliko je Vlada Federacije u protekle dvije godine imala političke volje i iskrene namjere da provede Strategiju reforme penzionog sistema i da osigura preraspodjelu općih prihoda budžeta za pokrivanje preuzetih obaveza i održivost Fonda PIO na principima međugeneracijske solidarnosti.

Pri tome, Premijer je, kao čovjek iz realnog sektora, potpuno zaboravio da se ocjena o kvalitetu zakona („najmoderniji i najnapredniji“), može dati samo u postupku monitoringa o primjeni zakona u praksi, a ne proizvoljnim i neargumentiranim izjavama, datim na temelju postignute saglasnosti sa predstavnicima udruženja penzionera.

 

Naime, u odnosu na ranije, novi usaglašeni zakonski prijedlog, pored izvršene nomotehničke korekcije vremenskih termina (datuma) u vezi sa priznavanjem određenih prava i izmijenjene formulacije i sistematizacije odredaba koje se tiču naknade štete, sadrži odredbu o visini općeg boda od 14,00 KM, naznaku početka usklađivanja vrijednosti općeg boda od 01.01.2019.godine, usklađivanju penzija 15. aprila svake godine, najviše do stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini, s tim da se najviše penzije neće usklađivati dok visina najniže penzije ne dostigne petinu iznosa najviše penzije, zatim odredbu o mogućnosti finansiranja udruženja penzionera na nivou Federacije, te odredbe o povećanju penzija postoječim penzionerima od 10 i pet posto, zavisno da li je penzionisanje izvršeno do 31.8. 1998. godine ili od tog datuma do 31.12.2007. godine, dok je ranija odredba o početku primjene zakona brisana.

 

Zakon ne sadrži odredbe da će se isplata penzija vršiti do petog u mjesecu za protekli mjesec, niti da će se zakon prinjenjivati od 01-01.2018. godine, kao što se u javnosti tvrdi.

 

Predsjedništvo Foruma seniora/ki SDP BiH ne vidi mogućnost da će novi, treći po redu, zakonski prijedlog, zadržavajući se na deklarativnim opredjeljenjima, osigurati bolji i sigurniji materijalni položaj sadašnjih i budućih penzionera.Ovo tim prije što finansijski parametri dostavljeni uz obrazloženje, u naredne tri godine, rezultirati akumuliranim deficitom više od 300 miliona KM.

Navodni sporazum Vlade i udruženja o isplati penzija do petog u mjesecu za protekli mjesec, je demantiran već u prvom mjesecu  „primjene“ sporazuma, što je posljedica neprovođenja mjera konsolidacije Fonda PIO i neadekvatnog priliva sredstava za obezbjeđenje redovne isplate penzija.

 

Zato Forum seniora/ki SDP BiH poziva sadašnje penzionere i one koji će to biti u budućnosti, da nam se pridruže u traženju rješenja i oblikovanju penzione politike na principima jednakosti,pravde i solidarnosti.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu