Sarajevo

Ministar Bijedić s delegacijom boravio u Zagrebu kako bi se riješio dug JP Željeznice Federacije BiH

Otplata će se obezbijediti iz sredstava koja JP ŽFBiH ubiru iznajmljivanjem lokomotiva Turskim Državnim Željeznicama sa kojima će se produžiti postojeći Ugovor za slijedećih 12 mjeseci, počev od juna 2013.godine.

Federalni ministar prometa i komunikacija mr. Enver Bijedić predvodio je delegaciju koju su činili predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Uprave JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo, koja se 26.02.2013. godine u Zagrebu sastala sa izvršnim direktorom HBOR-a gosp. Branimirom Berkovićem, predsjednikom Uprave Končara gosp. Ivanom Bahunom i predstavnicima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske kako bi pronašli rješenje koje se tiče duga JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo Končaru a po osnovu opravka elektro lokomotiva i nabavke niskopodnog elektromotornog voza.

„Zaključili smo da će se dug po osnovu nabavke niskopodnog elektromotornog voza koji iznosi 10 miliona KM riješiti povratkom voza Končaru budući je u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija procijenjeno da niti JP ŽFBiH, a ni Vlada Federacije BiH, nemaju novca da voz isplate dok istovremeno obaveze po osnovu kamata rastu. A dovedena je u sumnju i potreba za korištenjem ovog voza u JP ŽFBiH, te se procijenilo da ona nije opravdana” rekao je ministar Bijedić. 

Dug po osnovu opravke 11 lokomotiva, koji iznosi iznosi 11,5 miliona KM vraćaće Uprava  JP Željeznica Federacije.

Otplata će se obezbijediti iz sredstava koja JP ŽFBiH ubiru iznajmljivanjem lokomotiva Turskim Državnim Željeznicama sa kojima će se produžiti postojeći Ugovor za slijedećih 12 mjeseci, počev od juna 2013.godine.

Također, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je pripremilo Prednacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansijskoj konsolidaciji Željeznica Federacije u kojem se predlaže da se ovaj dug unese u zakon, te da bude sastavni dio izvršavanja međunarodnih obaveza Željeznica Federacije  koje dospijevaju u slijedeće tri godine.