Poslani zaključci na izjašnjenje

Lana Prlić traži od Parlamenta FBiH hitna rješenja problema mostarske deponije Uborak

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Lana Prlić, za sjednicu Parlamenta zakazanu 24. juna, uputila je zaključak u kojem traži da Vlada Federacije BiH, putem svojih resornih ministarstava, u saradnji sa gradskom administracijom Grada Mostara u roku od 18 mjeseci, realizira sve zakonom predviđene aktivnosti za uspostavu nove deponije na alternativnoj lokaciji, a da se za postojeći lokalitet deponije Uborak pripremi adekvatan plan sanacije.

U zaključku, za koji će Prlić tražiti da se glasa na sjednici, stoji da se za sve navedene aktivnosti sredstva mogu planirati u budžetima FBiH i Grada Mostara, finansijskim planovima fondova za okoliš, te sredstvima civilne zaštite u smislu primjene propisa o zaštiti lica i imovine.

Navela je da se uticaj eksploatacije deponija na ljudsko zdravlje indirektno ispoljava kroz:

• raznošenje otpada u neposrednu okolinu vjetrom, ali i od strane životinja koje se na deponijama hrane;
• nekontrolisanim izdvajanjem opasnih zagađujućih materija u koncentracijama opasnim po ljudsko zdravlje;
• širenjem neprijatnih mirisa;
• paljenjem otpada i emisijom produkta sagorijevanja;
• nekontrolisanim prodiranjem voda zagađenih na deponiji i ugrožavanjem podzemnih voda, izvora, bunara i vodotoka u široj okolini

“Deponija se nalazi na udaljenosti manjoj od 50 metara od naselja. Ovakvi podaci jasno govore u prilog ugroženosti stanovništva od zagađenja koje se u zraku, vodi i zemljištu emituju sa deponije, ali i o mogućim pojavama bolesti koje prenose miševi, pacovi i druge životinje koje su stalni stanovnici deponija. Na osnovu svih podataka koji su javni možemo zaključiti da se na deponiji, osim komunalnog otpada, nalaze i mnoge druge vrste otpada čije je deponovanje strogo zabranjeno u zemljama EU.

Neadekvatno deponovanje otpada dovodi do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda. Padavine koje se filtriraju kroz masu deponovanog otpada rastvaraju štetne materije, čime se zagađuju i zemljište i podzemne vode. Dodatni problem je taj što zagađivanje tla nema isključivo lokalni karakter, nego dolazi do zagađivanja tla i podzemnih i površinskih voda na širem prostoru, a posredno i do ugrožavanja flore i faune u i na tlu. Kao dodatni problem javlja se zagađivanje zemljišta u okolini, otpadom nošenim vjetrom. Ugrožavanje bukom se javlja tokom izvođenja operacija na deponiji, uslijed rada građevinskih mašina za raznošenje, ravnanje i zbijanje otpada.

S obzirom da građani i građanke Grada Mostara već više od desetljeća nemaju pravo izbora Gradskog vijeća, FBiH, odnosno Parlament, svake godine odobrava budžet za Grad Mostar, te s ovim zaključkom pozivamo Vladu FBiH da se putem resornih ministarstava, inspekcija i fonda za okoliš aktivno uključi u rješavanje ovog problema, kroz koordinaciju aktivnosti kako bi se kreirao plana za izgradnju alternativne i sanaciju postojeće deponije, ” stoji u zaključku Lane Prlić.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu