Forum seniora OO SDP Ilidža

Kampanja na unaprijeđenju brige o starim osobama

U organizaciji Foruma seniora/ki OO SDP BiH Ilidža, u prostorijama MZ Ilidža Centar, održan je Okrugli sto na temu “Uslovi za zdravo starenje“, na kojem je po prvi puta na području lokalne zajednice, tražen bar dio odgovora na uzroke problema sa kojima živi najveći broj starih osoba, definisani mogući pravci djelovanja i otpočela kampanja na unapređenju brige o starim osobama.

U uvodnom kazivanju o ciljevima Okruglog stola, predsjednica Foruma dr.Vera Hasibović, je upoznala prisutne da na području Općine živi skoro 15 posto osoba preko 65 godina starosti, da je veliki broj onih koji su bolesni i bez dovoljno potrebnih sredstava za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, prepuštenih samima sebi, koji žive u bijedi i siromaštvu, da je veliki broj onih koji nisu upoznati sa svojim pravima i mogućnostima, načinima ostvarivanja svojih prava, da je sve manje onih koji žele pomoći drugome, te da postojeći sistem socijalne politike ne omogućava kvalitetnu organizaciju brige, zaštite i pomoći starim osobama na cijeloj teritoriji Federacije BiH, jer je izuzetno decentralizovan, neefikasan, neekonomičan i neprilagođen potrebama starih osoba i daleko je od standarda ustanovljenih međunarodnim dokumentima.

Nakon što je uvodničar na zadanu temu, Anto Mrnjavac, predsjednik Stručnog odbora za socijalnu politiku FOS/ki SDP BiH, izložio stručne poglede o procesu starenja i problemima koji ga prate, te kako da starim osobama pomognemo i kako da društvena zajednica promijeni svoj odnos prema starim osobama, otvorena je rasprava u kojoj su prisutni iznosili vlastita saznanja iz života starih osoba koje svakodnevno susreću kao i mišljenja o mogućim pravcima djelovanja na promjeni odnosa porodice i društva u cjelini prema ovoj marginaliziranoj društvenoj grupi.

Podsjećajući na programske odrednice SDP BiH SDP BiH kojim se traži da se optimizira briga o djeci –mladima, starijim osobama i drugim ranjivim kategorijama, te da ukupna socijalna zaštita bude uspostavljena na principima društvene jednakosti, društvenih potreba, društvene integracije socijalne sigurnosti, solidarnosti i slobode, predsjednica Foruma seniora/ki SDP BiH, Suada Hadžović.je istakla obaveze Bosne i Hercegovine, kao potpisnice Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju i revidirane Europske socijalne povelje (2008.), ćijom ratifikacijom je prihvatila da razvije politike, strategije i akcione planove koji će omogućiti zdravo i aktivno starenje svog stanovništva iz čega proističe obaveza Federacije BiH da donese vlastitu strategiju o unapređenju brige o starim osoboma, sa kojima bi se trebale uskladiti kantonane i lokalne politike.

Usvajanjem konkretnih zaključaka o pravcima djelovanja na sagledavanju stanja i potreba starih osoba na području Općine, učešća u donošenju Strategije o unapređenju brige o starim osobama, jačanju svijesti o potrebi afirmacije porodične, građanske brige i međugeneracijske solidarnosti, te jačanja svijesti starih osoba o potrebi međusobnog povezivanja i organizovanja, radi uspješnijeg stvaranja uslova aktivnog-zdravog starenja i društvene inkluzije,na otvaranju centara za zdravo starenje itd.,Okrugli sto je završen promocijom letka o pravima starih osoba, koji će učesnici distribuirati u svojim zgradama i komšiluku.

Forum seniorara/ki OO SDP BiH će nastaviti kampanju na unapređenju brige o starim osobama, organizacijom okruglih stolova i distribucijom letka o pravima starih osoba u svim MZ-a.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu