Damir Mašić

Kada će biti imenovani novi članovi UO UKCS iz Kantona Sarajevo?

Damir Mašić, šef Kluba SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamentu Federacije BiH, postavio je poslaničko vezano za Upravni odbor Univerzitetsko-kliničkog centra u Sarajevu.

„Vlada Kantona Sarajevo je 22. augusta donijela Rješenje o razrješenju dva člana, predstavnika Kantona Sarajevo u Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu – Jasmina Kapetanovića (predsjednika) i Dželaludina Junuzovića. Istovremeno je donijela Rješenje o imenovanju dva v.d. predstavnika Kantona Sarajevo u UO Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, ispred suosnivača Kantona Sarajevo – Ismeta Gavrankapetanovića za predsjednika i Belmu Kapo za članicu.

S obzirom da je, stavom (6) člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno da predsjednika i članove upravnoga odbora zdravstvene ustanove u vlasništvu jednog ili više kantona i Federacije zajedno imenuje i razrješava Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnog ministra zdravstva, ova rješenja Vlade Kantona Sarajevo prosljeđena su federalnom ministarstvu zdravstva radi daljeg postupanja i prosljeđivanja prijedloga razrješenja i prijedloga imenovanja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Zbog nepostupanja federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dva puta je urgiralo da federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić (HDZ BiH) uputi navedene prijedloge na dalje postupanje Vlade Federacije BiH. Na ove urgencije dostavljena su nemušta obrazoženja o nedovoljnom obrazloženju predloženih rješenja, kao argumentacija zašto je Vjekoslav Mandić, federalni ministar zdravstva zaustavio ovaj proces, odnosno zašto ista nije proslijedio Vladi Federacije BiH na postupanje.

S tim u vezi upućujem pitanje federalnom ministru zdravstva iz kojeg pravnog osnova crpi ovakvo obrazloženje “nekompletnosti” akta Vlade Kantona Sarajevo, s obzirom da predložena rješenja ne prestavljaju opće pravne akte nego pojedinačne, a da je prema Poslovniku o radu Vlade Federacije BiH obaveza pribavljanja mišljenja Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU utvrđena samo u u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga propisa, odnosno drugog općeg akta, prije dostavljanja Vladi, obrađivač obvezno usklađuje njihov tekst, odnosno pribavlja mišljenje od:
Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije glede njihove usklađenosti s Ustavom Federacije i pravnim sustavom i metodološkim jedinstvom u izradi propisa.

Svima je valjda jasno da je oduglovlačenje ovog procesa uzrokovano činjenicoma da je u međuvremenu Upravni odbor na čelu sa Jasminom Kapetanovićem proveo proceduru izbora generalnog direktora KCUS-a, po konkursu na koji se prijavila samo Sebija Izetbegović, a za čiji izbor su mogli dobiti podršku samo predstavnika KS koji su izgubili povjerenje onih koi su ih i kandidirali za tu poziciju, Vlade Kantona Sarajevo.

Dakle, volja najvećeg finansijera KCUS-a nije ispoštovana, iako su dva člana Upravnog odbora izgubila povjerenje Vlade KS. Utrošak više od 140 miliona KM ostao je bez adekvatnog nadzora, a Vladu KS se onemogućava da ostvari uvid u dešavanja na KCUS-u kada je riječ o nadležnostima UO.

S obzirom da se tvrdi kako bi Rješenje o razrješenju Kapetanovića i Junuzovića sa iscrpno datim obrazloženjem o razlozima razrješenja trebalo da bude proslijeđeno Kapetanoviću i Junuzoviću na izjašnjenje i tek onda da bude upućen Uredu za zakonodavstvo, interesantno je da se tako nešto nije tražilo kada su isti kandidrani za ovu poziciju.

Konačno upućujem upit federalnom ministru zdravstva i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, kada će Kantonu Sarajevo omogućiti ostvarivanje zakonom garantiranih prava koja mu pripadaju kao suosnivaču i najvećem finansijeru KCUS-a I da li su u slučaju nepostupanja po predloženim rješenjima svjesni rizika I posljedica koje preuzimaju s obzirom na najavljena moguća poduzimanja radikalnih mjera, kao što je prekid finansiranja KCUS-a, kao jedine mjere koja preostaje Kantonu Sarajevo, suosnivaču i najvećem finansijeru KCUS-a u ostvarivanju zakonom garantiranih prava“, navodi se u pitanju.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu