Jasmina Zubić

Inicijativa za izmjenu kriterija u Javnom pozivu za kandidovanje programa utroška sredstava namijenjenih za uvezivanje radnog staža

Na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH zastupnica SDP BiH Jasmina Zubić podnijela je inicijativu za izmjenu kriterija u Javnom pozivu za kandidovanje programa utroška sredstava namijenjenih za uvezivanje radnog staža (javnim i privatnim preduzećima koja posluju sa poteškoćama ili su u stečaju.) Javni pozivi su objavljeni 24. 4. 2019. godine u Sl.nov:27/19, ali, zbog strogih kriterija su, nažalost, onemogućili veliki broj preduzeća da učestvuju u Javnom pozivu,i ostvare sredstva za uvezivanje staža radnicima koji su već stekli uslove za penzionisanje, a zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu ostvariti svoja prava.

„Na osnovu člana 11. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije pokrećem inicijativu prema Fedralnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za izmjenu kriterija u Javnom pozivu za kandidovanje programa utoška sredstava- Tekući transferi i drugi tekući rashodi- Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža.

U tačci II Javnog poziva objavljenog u Službenim novinama br: 27/19. dana 24.4. 2019. godine, definisano je da pravo učešća u Javnom pozivu imaju javna preduzeća čija je osnovna djelatnost vezana za sektore industrijske proizvodnje, što znači da je onemogućeno učešće u Javnom pozivu javnim preduzećima čija je djelatnost vezana za sektor trgovine i usluga. Postavlja se pitanje kako će radnici koji su ostvarili radni staž u trgovačkim ili uslužnim preduzećima, ostvariti pravo na uvezivanje radnog staža i steći pravo na penzionisanje.
1 Predlažem da se izvrši dopuna tačke II tako da se omogući pravo ućešća u Javnom pozivu i preduzećima čija je osnovna djelatnost trgovina i usluge.

U tačci VII (Provođenje programa ) alineja 9. jedan od dokumenata koji se zahtijeva je izjava sačinjena, ovjerena i potpisana od strane odgovornog lica preduzeća, kojom se preduzeće obavezuje da će po odobrenju grant sredstava izvršiti uplatu zaostalih sredstava na osnovu ostalih doprinosa i to za zaposlenike za koje se traže grant sredstva.
Postavlja se pitanje kako će takvu potvrdu izdati odgovorna lica u preduzećima koja su u stečaju (stečajni upravnici), ako nema stečajne mase za izmirenje tih obaveza.

2. Predlažem da se ubuduće ne traži takva potvrda, jer je limitirajuća za veliki broj preduzeća.

U javnom pozivu tekućih transfera-subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima je potrebno izvršiti istu korekciju kao i u Javnom pozivu za javna preduzeća, te ubuduće predvidjeti veća sredstva za ovu namjenu. Za ovu godinu za subvencije privatnim preduzećima za uvezivanje radnog staža planirano je 1.000.000 km što je 9 puta manje od iznosa planiranog za uvezivanje staža zaposlenim u javnim preduzećima. Smatram da je neophodno predvidjeti znatno veća sredstva, jer se radi o preduzećima koja su, uglavnom, privatizirana upisom dionica i status radnika se ne razlikuje od statusa radnika u javnim preduzećima“, navodi se u inicijativi Jasmine Zubić.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu