Glavni odbor

U Glavni odbor SDP BiH, vodeći računa o socijalnoj strukturi članstva,bira se najmanje 20 posto pripadnika svakog od konstitutivnih naroda i najmanje 5 posto iz reda ostalih, najmanje 40 posto pripadnika/ca manje zastupljenog spola, najmanje 30 posto članova do 35 godina starosti, najmanje 10 posto članova preko 60 godina starosti i najmanje jedna osoba sa invaliditetom.
Svaka kantonalna/regionalna organizacija mora biti zastupljena s najmanje 2 člana Glavnog odbora SDP BIH. Glavni odbor SDP BiH odlukom o kandidovanju i izboru članova organa SDP BiH
osigurava mehanizme za poštivanje kriterija iz prethodnog stava.
Članovi Glavnog odbora SDP BiH biraju se na period od četiri godine, ili kraće, ukoliko su izabrani na Vanrednom Kongresu SDP BiH ili su kooptirani, odnosno izabrani na temelju odluke o proširenju, gdje je određen kraći mandat članova Glavnog odbora SDP BiH.

 

Najvažnije funkcije Glavnog odbora:

  • provodi i odgovoran je za provođenje odluka Kongresa;
  • bira i razrješava Predsjednika i do četiri potpredsjednika Glavnog odbora;
  • utvrđuje prijedlog Programa i Statuta SDP BiH, te njihove izmjene i dopune;
  • donosi odluku o održavanju Kongresa SDP BiH;
  • bira Predsjedništvo SDP BiH, potpredsjednike SDP BiH i generalnog sekretara iz reda članova Glavnog odbora SDP BiH koji su direktno izabrani u Glavni odbor;
  • utvrđuje političke stavove SDP BiH o političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima vezanim za rad SDP BiH;
  • na prijedlog Predsjedništva SDP BiH utvrđuje kriterije i način kandidovanja za izbor kandidata za organe vlasti i za sve organe SDP BiH;
  • donosi Odluku o formiranju Sekretarijata na prijedlog generalnog sekretara SDP BiH;
  • na prijedlog Predsjedništva odnosno Predsjednika, donosi odluke o stvaranju koalicije sa drugim strankama demokratske orijentacije;

Predsjednik Glavnog odbora

Saša Magazinović

Potpredsjednici Glavnog odbora

Boban Ivan
Mijatović Vojin
Mujkanović Marina
Muslić Albin
Okić Azra
Osmić Zekerijah

Članovi Glavnog odbora

Abrahamsdotter Emina
Ahmetović Mirsad
Arnautović Admir
Atanasijević Ljubinka
Azinović Krešimir
Badnjević Ernest
Bajić Selma
Bakić Dajana
Bećirović Denis
Beganović Fatima
Begić Jasminka
Begić Senaid
Bijedić Enver
Bijedić Nedim
Boban Ivan
Borić Besima
Bošnjak Željka
Brigić Vera
Buljubašić Ferid
Čajdin Irhana
Čavlović Ivana
Čengić Irfan
Čolić Armin
Ćavar Mladen
Ćemalović Nermina
Delić Rifat
Delić Salih
Demirović Ibrahim
Dervišagić Edis
Divković Ivo
Dizdar Nerin
Domazet Anto
Dubravac Mehmed
Dupovac Mirsad
Đelilović Samira
Đugum Avdija
Đukić Goran
Đurić Branka
Džulbegović Mulija
Efendić Munib
Filipović Karlo
Filipović Damir
Frašto Emir
Gazibegović Azra
Golubić Suad
Grbić Saša
Grgić Mira
Hadžić Dževad
Hadžović Suada
Halkić Razim
Hasić Mujo
Havić Hajrudin
Helez Zukan
Helez Nijaz
Helić Nusret
Hodžić Amila
Husejnagić Munib
Iličić Dragan
Ilić Slađan
Imamović Jasmin
Imamović Irfan
Jakupović Selma
Jakupović Sead
Jović Srđan
Jurić Slavko
Karahodžić Safira
Karajbić Elvir
Karić Alen
Karić Emira
Kaser Vedran
Kasumović Adi
Kerošević Mijo

Komšić Ivo
Kurt Edina
Kulenović Sulejman
Kušljugić Mirza
Lagumdžija Zlatko
Lazović Miro
Lekić Meliha
Lendo-Fajkić Fatima
Ler Željko
Lihić Kemal
Lonić Mladen
Ljubijankić Mira
Magazinović Saša
Markanović Anita
Mašić Damir
Meholjić Hakija
Mešić Mirsad
Mešić Azra
Mijatović Vojin
Mikulić Zoran
Mladina Nada
Mujkanović Marina
Muslić Albin
Okić Azra
Omičević Zehid
Osmanović Adil
Osmić Zekerijah
Pejanović Mirko
Pekić Jelena
Perić Dositej
Popović Dario
Popović Hilmo
Prlić Lana
Prša Ivan
Račić Nedim
Rotić Belma
Salkičević-Dizdarević Ermina
Sandić Dario
Saračević Sanjin
Saradžić Vesna
Seksan Miloje
Sjekirica Vildana
Sobo Adnan
Srna-Bajramović Segmedina
Stjepanović Krsto
Stojanović Igor
Subašić Senad
Suljkanović Enes
Šabanović Damir
Šećić Nedžad
Šućur Slaviša
Tanović Maida
Terzimehić Alma
Terzimehić Lemana
Tomljenović Zora
Topić Radomir
Trifunović Mirko
Vasiljević Vesna
Vidović Tomo
Vrhovčić Denis
Vujinović Tamara
Vujović Žarko
Zahirović Amir
Zaimović-Uzunović Nermina
Zgodić Esad
Zildžić Alma
Zlatar Emir
Zolota Adem
Zubić Jasmina
Zulum Ismet
Živanović Miroslav
Žuljević Aner

Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu