Prof.dr. Anto Domazet

Demokratski bojkot-jedini odgovor

Što je zajedničko Vijeću ministara BiH (VM BiH) i Vladi F BiH u predlaganju nekoliko važnih zakona – zakon o povećanju akciza u BiH i zakoni o porezu na dohodak i o doprinosima u F BiH? Zajedničko je to što oba predlagača vrijeđaju intelektualnu sposobnost zastupnika, što ignorišu javnost i građane i što nemaju jasne politike, niti projekte za čije ostvarenje bi trebalo da posluže zakoni koje predlažu. Zakoni umjesto da budu sredstvo za ostvarenje politika postaju sami sebi svrha, a prikupljena sredstva bi trošili po svojim političkim prioritetima, a ne na osnovu javnih interesa i potreba.
Oni traže da se krupni zahtjevi za povećanje cijena javnih usluga prihvate bez ikakve argumentacije i dokaza kako će ta sredstva biti utrošena i kakve će efekte po društveno blagostanje i kvalitet života proizvesti.Nobelovac Joseph Stiglitz navodi pet karakteristika dobrog poreskog sistema:

1) ekonomska efikasnost (sistem potiče štednju, investicije, zapošljavanje i rast plaća i dohodaka),

2) administriranje poreskog sistema (jednostavno i razumljivo provođenje),

3) fleksibilnost (smanjenje stopa poreza u vrijeme niskog rasta i obrat¬no),

4) politička odgovornost (transparentnost poreza, jasna definicija obveznika i namjene poreza) i

5) fer definiranje poreskih obaveza (dohodak, potrošnja ili nešto treće kao osnovica oporezivanja, te kapacitet plaćanja poreza).

Ovih pet kriterija pokazuju koliko je sofisticirano pitanje izgradnje poreskog sistema u zemlji kao što je BiH, suočenoj sa sporim i nesigurnim ekonomskim rastom, niskim nivoom investicija i visokom nezaposlenošću, velikim deficitima i zaduženošću javnog sektora, te velikim poreskim pritiscima na plaće i barijerama za razvoj privatnog sektora.
Vijeće ministara traži da se akcize na gorivo povećaju za 0,15 KM po litri i da se uvedu akcize na druga pogonska goriva. Kaže se da se akcize povećavaju sa namjerom povećanja cestarine kao namjenskog prihoda za autoceste i ceste u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ali u obrazloženju prijedloga zakona nema ni riječi o tome koliko je do sada skupljeno tih sredstava (dosadašnja akciza iznosi 0,10 KM/l), kako su ona utrošena, koliko će se skupiti sredstava po novim iznosima akciza, za šta će ona biti iskorištena, koliki obim gradnje cesta i autocesta će biti podržan iz tih sredstava i na kojim dionicama, kolika su sadašnja zaduženja i koliko će novih kredita biti korišteno, kolike su sadašnje i projecirane obaveze za otplatu kredita za autoceste, koliko se prihoda prikupi korištenjem cesta kroz naplatu putarina, koliko sredstava nedostaje za otplate kredita i druge važne okolnosti vezane za ovaj prijedlog.

Čak i najraspoloženiji promotori ovakve odluke zanijeme pred količinom ignorancije VMBiH – da li zbog neznanja, da li zbog toga što o tome nemaju vizije niti procjene, da li zbog toga što takve podloge za odlučivanje o zakonima ne smatraju važnim i potrebnim, to nije bitno jer govori o istom – vlade koje to rade ne mogu imati nikakav kredibilitet za svoje prijedloge. Ovo pitanje zove se procjena utjecaja regulacije na određenu oblast (Regulatory Impact Assessment – RIA), o čemu je EU dovoljno instruktivno djelovala na obuci vlada u BiH. Izgleda da ni sami predstavnici EU i međunarodnih institucija u insistiranju na hitnom usvajanju ovog zakona ne drže do onoga što su standardi transparentnog i kredibilnog vođenja javnih politika.

Vlada F BiH inicira temeljiti preustroj poreza na dohodak i sistema doprinosa za vanbudžetske fondove. To je potrebno učiniti iz niza razloga, a prvenstveno radi rasterećenja rada i poslodavaca i na taj način poboljšanja poslovne okoline za brži ekonomski rast, zapošljavanje i investicije. Prihodi od poreza i doprinosa prema podacima za 2015. godinu iznosili su oko 3,2 mld. KM, a predlagao ne daje procjenu koliko bi iznosili po novom prijedlogu. Rješenjima iz nacrta zakona o doprinosima predviđeno je da se smanje doprinosi sa 41,5% na bruto plaće na 33%, ali uz istovremeno proširenje osnovice doprinosa. Rješenjima novog zakona o porezu na dohodak uvodi se porez na štednju i na isplaćene dividende, sa poreskim oslobađanjem do godišnjeg prihoda od 8.400 KM, stopom od 10% za prihode iznad tog iznosa do 18,000 KM, a nakon toga stopa se povećava na 20%. Efekti poreza i doprinosa trebalo bi da budu neutralni, to je zapisano kao obećanje u tzv. Reformskoj agendi, a i na to se vlada i premijer stalno zaklinju.

Kako ocijeniti šta novi zakoni proizvode kada nacrti njihovih zakona ne nude nikakve makroekonomske analize, niti se pokazuju istorijski podaci o porezima i doprinosima, niti se daju ikakve projekcije novih poreza i doprinosa. Anegdotalno djeluje zapažanje da se u obrazloženju nacrta zakona o doprinosima daje ocjena da će njihov efekt biti neutralan, a zatim se u nacrtu zakona o porezu na dohodak kaže da će porast prihoda od tog poreza kompenzirati gubitak prihoda po osnovu novog zakona o doprinosima.
Dakle, totalna konfuzija koja pokreće pitanje kompetentnosti predlagača u ovako krupnim reformama. Posebno treba svu javnost F BiH da brine to što nema minimalne transparentnosti datih prijedloga, a dodatni razlog za zabrinutost je to što vlada ne osjeća obavezom da prikaže jasnu viziju ekonomsko-socijalnog razvoja u svjetlu predloženih zakona. Ne vidimo nikakvu vezu predloženih zakona sa budućim ekonomskim rastom, zapošljavanjem, investicijama, poboljšavanjem poslovne okoline, rasterećenjem plaća i poslodavaca, smanjenjem javnog sektora i eliminacijom deficita javnog sektora.

Umjesto toga, predlagači se drže tehničkih aspekta problema i navo¬de kao glavne ciljeve proširenje osnovice i povećanja obuhvata obračuna doprinosa, harmonizaciju osnovica za obračun doprinosa, pojednostavljenje obračuna doprinosa, smanjenje stopa, jačanje finansijske discipline u ovoj oblasti, smanjenje sive ekonomije i stimuliranje zapošljavanja, pri tome vodeći računa o održivosti vanbudžetskih fondova kao nosilaca obaveznih socijalnih osiguranja. Dakle, poslovni sektor i građani očekuju rasterećenje obaveza po osnovu rada – plaća, za poslodavce i za domaćinstva, a vlada predlaže povećanje poreza.

Zakoni koji se predlažu na izneseni način zaslužuju samo jedan demokratski ishod – da budu bojkotirani i da se o njima ne raspravlja dok se ne oslone na konzistentne javne politike i osiguraju pouzdane analize i projekcije efekata njihove primjene na životni standard građana. Većina u bosanskohercegovačkom društvu vapi za reformama, koje bi trebalo da podižu konkurentnost privrede, povećavaju šanse za zapošljavanje, bolje plaće i veću dostupnost i viši kvalitet javnih usluga. Vlade koje svojim prijedlozima reformi ne stoje iza takvih očekivanja društva i ne zaslužuju podršku.

(Izvor:Oslobođenje)


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu