Čestitka Savjeta za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice sa djecom KO SDPBiH Tuzla povodom Međunarodnog dana porodice

Danas se u cijelom svijetu obilježava Međunarodni dan porodice. Porodica je osnovna društvena zajednica, u kojoj se ispunjavaju gotovo sve osnovne potrebe neophodne, kako za puko preživljavanje, tako i za smislen i ispunjen društveni život pojedinaca. Zdravu porodicu bi mogli definisati kao porodicu u kojoj čovjek zadovoljava svoje potrebe za povjerenjem, ljubavlju i poštovanjem i koja osobi pruža sigurno utočište od svih problema društva u kojem živi i radi. Porodica bi trebala biti mirna luka, u koju se vraćamo poslije napornog dana na poslu ili u školi, i koja nam pruža osjećaj sigurnosti, topline i psihološkog mira.

Iako sve porodice imaju probleme u normalnom, društveno prihvatljivom, funkcionisanju, najveće probleme ispoljavaju siromašne porodice, porodice u kojima žive osobe sa invaliditetom, razvojnim poteškoćama, poremećajima u ponašanju, psihičkim bolestima ili posebnim potrebama, te porodice koje pripadaju marginalizovanim društvenim grupama (Romi). Također, u našem društvu veliki problem sa adekvatnim funkcionisanjem imaju porodice sa malom djecom, to jest porodice sa zaposlenim porodiljama u realnom sektoru i nezaposlenim porodiljama.

Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH i Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK su osnovni zakoni koji se bave pravima najugroženijih porodica i koji su definisali prava koja bi trebala ostvarivati ove porodice. Ta prava se kreću od konkretnih materijalnih davanja pa sve do edukativnog, preventivnog i psihosocijalnog rada kako bi se spriječili i umanjili problemi u normalnom funkcionisanju porodice. Međutim, ispunjavanje tih prava u praksi nailazi na niz problema koji su rezultat neodgovornog i bahatog odnosa države prema korisnicima tih usluga.

Dječiji doplatak, naknada umjesto plate zaposlenim porodiljama, naknada nezaposlenim porodiljama, besplatna zdravstena zaštita, besplatno školovanje su samo neka od davanja propisanih ovim zakonima, i problemi na kojima se najbolje ogleda odnos sadašnje vlasti prema najugroženijim porodicama sa djecom. Dječiji doplatci, iako minorni i mali, kasne u isplatama pola godine ili više, a u velikom broju slučajeva su prijeko neophodni korisnicima za puko preživljavanje. Naknada umjesto plate zaposlenim porodiljama je organizovana na način da je isplaćuju poslodavci, a Vlada poslije refundira troškove poslodavcima.

Refundacija ovih troškova kasni godinu dana i više, i nije rijedak slučaj da ,zbog tog neredovnog plaćanja poslodavcima, majke dobijaju otkaz na poslu ili su prisiljene da uplaćeni novac ponovo vraćaju poslodavcima. Naknada nezaposlenim porodiljama, osim minorne jednokratne pomoći, uopšte ne postoji i to je veliki razlog zašto se porodice teško odlučuju na rađanje djece, a što će, uz intenzivno iseljavanje mladih ljudi, ostaviti nesagledive posljedice za našu budućnost. Besplatna zdravstvena zaštita za sve koji ta prava ne mogu ostvariti drugim putem, kao i besplatno školovanje za svu djecu koja dolaze iz ugroženih porodica su pitanja o kojem ne ne bi trebala postojati nikakva dilema.


SDP BiH je razvio aplikacije za mobilne i tablet uređaje. Preuzmite našu aplikaciju za Android ili iOs i pretplatite se na naše obavijesti.


Moj profil

Zahvaljujući našem sistemu za administraciju Atlas, svaki član SDP BiH posjeduje vlastiti profil na stranici atlas.sdp.ba.

Ova mogućnost dozvoljava svim članovima da sami provjere i ažuriraju podatke na vlastitom profilu, da provjere stanje plaćenih članarina, kao i da učestvuju u anketama koje pokreće SDP BiH.

Kliknite ovdje da pristupite Atlasu